Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Praktyki studenckie

Regulamin realizacji praktyk studenckich w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

§ 1

Regulamin określa warunki realizacji praktyk studenckich w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, zwanym dalej Szpitalem.

§ 2

Praktyka studencka realizowana jest na podstawie umowy/porozumienia zawartego między Szpitalem a Uczelnią prowadzącą kształcenie lub na podstawie umowy – wolontariatu zawartego między Szpitalem a zainteresowanym studentem.
Przyjęcie na praktykę studencką poprzedza złożenie przez studenta :

1. Podania o możliwość odbycia praktyki w Szpitalu, którego wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z kserokopią ważnej legitymacji studenckiej lub zaświadczeniem wystawionym przez Uczelnię o odbywanych studiach.
Dokumenty można dostarczyć osobiście, przekazać droga pocztową lub e-mail na adres Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

2. (2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki) Imienną umowę/porozumienie miedzy Uczelnią a Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu w 2 egz. (podpisaną przez przedstawiciela Uczelni) lub skierowanie z Uczelni do odbycia praktyki, jeśli między Uczelnią a Regionalnym Szpitalem  jest podpisana umowa dla wszystkich kierowanych studentów.

A najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki należy przedstawić:

3. Obowiązujący program praktyk.

4. Zaświadczenie lekarskie o braku p-wskazań do odbycia praktyki (jeśli nie ma w/w wpisu w książeczce zdrowia).

5. Aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych (student posiada przy sobie w trakcie odbywania praktyki).

6. Kserokopię dokumentu szczepienia p-WZW.

7. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez studenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa, analityki medycznej oraz innych osób kształcących się w celu wykonywania zawodu medycznego – poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej (o ile w/w nie gwarantuje Uczelnia w umowie podpisanej ze  Szpitalem).

8. Oświadczenia o zapoznaniu się z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie tajemnicy służbowej, prawami pacjenta oraz regulaminem realizacji praktyk studenckich w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu – zał. nr 3.

9. Kserokopia legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.

Brak dostarczenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie praktyki.

§ 3

1. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta na praktykę studencką podejmuje Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego pracownik po otrzymaniu dokumentów jak
w §2 pkt.1.
2. W razie wyrażenia zgody Szpital i Uczelnia podpisują umowę, której wzór stanowi
zał. nr 2 do niniejszego regulaminu. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy przedstawionej przez Uczelnię.
3. Uprawniony pracownik Działu Administracji dokonuje wpisu studenta do rejestru osób odbywających praktykę.
4. W jednej komórce organizacyjnej Szpitala może jednoczasowo odbywać praktyki nie
więcej niż 4 osoby (chyba, że kierownik danej komórki organizacyjnej wyrazi zgodę
na przyjęcie większej liczby osób). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Osoba skierowana na praktykę studencką, w dniu jej rozpoczęcia zgłasza się do:
– Kierownika Działu Kadr, który zapoznaje studenta z zakładowym
regulaminem pracy, przepisami dotyczącymi tajemnicy służbowej oraz niniejszym
regulaminem.
– Inspektora BHP, który zapoznaje studenta z przepisami bhp.
Student podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z zakładowym regulaminem pracy,
przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie tajemnicy służbowej oraz
regulaminem realizacji praktyk studenckich w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu –
zał. nr 3.
6. Bezpośrednim opiekunem studenta skierowanego na praktykę jest Ordynator/Lekarz Koordynator Oddziału/Kierownik Działu, w którym odbywa się praktyka (lub osoba przez niego wyznaczona).
7. W czasie odbywania praktyki student jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do zachowania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do tożsamości, diagnostyki i procesu leczenia pacjenta.
8. Osoba odbywająca praktykę przez cały okres praktyki nosi odzież ochronną, zmienia
obuwie i posiada identyfikator w widocznym miejscu ubrania.
9. Po zakończeniu praktyki, praktykant otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie
praktyki lub uzyskuje wpis w przedłożonym przez niego dokumencie.
10. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 9 wystawia Ordynator Oddziału/Kierownik Działu, w którym student odbywa praktykę (lub osoba przez niego upoważniona).

§ 4

1. Każdy praktykant zobowiązany jest do:
a)przestrzegania praw pacjenta zgodnie z ustawa o prawach pacjenta oraz ustawą
o Rzeczniku Praw Pacjenta.
b) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
c) dbania o dobrą opinię Szpitala i powierzone mienie,
d) posiadania własnej odzieży i obuwia spełniającego wymogi bhp,
e) zgłaszania się praktykę studencką o ustalonej godzinie oraz obecności w godzinach
ustalonych przez opiekuna i wskazanych w harmonogramie praktyki,
f) starannego wykonywania wyznaczonych zadań,
g) przestrzegania regulaminu organizacyjnego Szpitala oraz regulaminu jednostki
organizacyjnej, w której odbywa praktykę.
2. Każdy praktykant ma prawo do:
a) udziału w procedurach wynikających z treści programowych,
b) korzystania z mienia Szpitala w zakresie niezbędnym do realizacji celów
wynikających z programu praktyki
c) zgłaszania pytań, uwag i oceny zajęć,
d) uzyskania wpisu w dokumentacji wystawionej przez podmiot prowadzący
kształcenie.

§ 5

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą w oparciu
o odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Za współpracę z podmiotami prowadzącymi kształcenie i osobami zgłaszającymi się
w celu realizacji praktyk studenckich odpowiada Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Kierownik Działu Kadr.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-18 00:28przez:
Opublikowano:0000-00-00 14:15przez:
Zmodyfikowano:2023-08-16 14:15przez: Gracjan Tyczyński
Podmiot udostępniający: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Odwiedziny:7804

Rejestr zmian

  • [2023-08-16 14:15:39]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
  • [2023-02-06 22:01:50]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
  • [2022-07-04 13:54:26]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
  • [2021-12-18 00:27:35]Praktyki studenckie