Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wolne miejsca akredytacyjne

Re­gio­nal­ny Szpi­tal w Ko­ło­brze­gu, po­sia­da­ją­cy akre­dy­ta­cję w za­kre­sie szko­le­nia spe­cja­li­za­cyj­ne­go lub stażu kie­run­ko­we­go, in­for­mu­je o licz­bie wol­nych miejsc spe­cja­li­za­cyj­nych na po­szcze­gól­nych od­dzia­łach:

  • OD­DZIAŁ CHO­RÓB WE­WNĘTRZ­NYCH – 5
  • OD­DZIAŁ KAR­DIO­LO­GICZ­NY – 4
  • OD­DZIAŁ CHI­RUR­GII URA­ZO­WO-OR­TO­PE­DYCZ­NEJ – 1
  • OD­DZIAŁ CHI­RUR­GICZ­NY OGÓL­NY – 4
  • OD­DZIAŁ GI­NE­KO­LO­GICZ­NO-PO­ŁOŻ­NI­CZY – 1
  • OD­DZIAŁ OKU­LI­STYCZ­NY – 1
  • OD­DZIAŁ NEU­RO­LO­GICZ­NY – 3
  • OD­DZIAŁ REHABILITACYJNY - 3

Kon­takt:
Z-ca Dy­rek­to­ra ds. lecz­nic­twa – lek. Jacek Go­liń­ski –
94 35 30 207 – jgo­lin­ski@​szpital.​kolobrzeg.​pl

Kie­row­nik Dzia­łu Kadr i Płac – 94 35 30 224

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-18 00:27przez:
Opublikowano:0000-00-00 13:23przez:
Zmodyfikowano:2022-09-09 13:23przez: Gracjan Tyczyński
Podmiot udostępniający: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Odwiedziny:9443

Rejestr zmian

  • [2022-09-09 13:23:16]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
  • [2021-12-18 00:27:16]Wolne miejsca akredytacyjne