Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Oddział Dzienny Psychiatryczny

 
 • Ordynator oddziału: lek. med. Monika Lipert-Wódź
 • Pielęgniarz oddziałowy: Jacek Mieszkowski – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej
 • Ilość miejsc: 50

Telefony:

94 35 30 229 – Ordynator
94 35 30 269 – Gabinet lekarski
94 35 30 312 – Sekretariat, terapeuci

Charakterystyka działalności oddziału:

Dzienny Oddział Psychiatryczny jest oddziałem koedukacyjnym – czynny dla pacjentów w godz. od 08:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.

System psychiatrii funkcjonujący w Regionalnym Szpitalu:

 • Oddział Psychiatryczny (Czytaj więcej)
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego (Czytaj więcej)
 • Poradnia Uzależnień (Czytaj więcej)
 • Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks” w Kołobrzegu www.feniks.kolobrzeg.pl

Usługi świadczone w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym:

 • posiłki: śniadania, obiady przygotowane przez pacjentów w ramach treningu kulinarnego,
 • terapia indywidualna i grupowa prowadzone przez psychologów,
 • gimnastyka poranna przy muzyce, bieżnia, rowerek, atlas,
 • społeczność terapeutyczno – organizacyjna,
 • terapia zajęciowa,
 • treningi umiejętności społecznych (konstruktywne rozwiązywanie problemów),
 • trening budżetowy, kulinarny, czystości,
 • trening lekowy prowadzony przez pielęgniarkę lub lekarza,
 • socjoterapia,
 • aktywizacja zawodowa pacjentów, współpraca z Urzędem Pracy, PCPR, MOPS,
 • psychoedukacja, psychoprofilaktyka tematy:
 • Komunikacja i perswazja, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi,
 • Życie ze schizofrenią jak radzić sobie z chorobą, objawy zwiastunowe,
 • Stres, czyli jak budować wewnętrzną siłę,
 • Asertywność, czyli jak pozostać sobą nie raniąc innych,
 • muzykoterapia,
 • trening relaksacyjny,
 • spotkania z rodzinami pacjentów, grupy wsparcia dla rodzin.

W 2013 r. Dzienny Oddział Psychiatryczny poszerzył bazę lokalową o dodatkowe pomieszczenia. Utworzono salę rehabilitacyjną, salę edukacyjną oraz gabinet do terapii indywidualnej (rozmowy z lekarzem, psychologiem, pracownikiem socjalnym) dodatkowe sale terapii zajęciowej ( treningi funkcji poznawczych).

Funkcjonowanie Oddziału wspomagane jest przez Stowarzyszenie „Feniks” oraz fundusze Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspomagające oddział w zakupie materiałów do terapii zajęciowej, treningu kulinarnego oraz treningów umiejętności społecznych.

Dzięki pozyskiwanym dodatkowym środkom możliwe jest organizowanie zajęć kulturalno – oświatowych dla pacjentów oddziału: wycieczki, wyjazdy do teatru, wyjścia do kina, na basen, grillowanie, zwiedzanie zabytków, wyjścia na wernisaże do galerii itp. Pacjenci oddziału biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Oddział współpracuje z podobnymi placówkami w naszym województwie m.in. w Szczecinie, Szczecinku , Czarnem.

 

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,, Feniks” – działa od 2000 r., a od czerwca 2011 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego. Poprzez cyklicznie, rokroczne przystępowanie do konkursów organizowanych przez Samorząd Gminy Miasta Kołobrzeg, Powiatu kołobrzeskiego, Gmin Powiatu Kołobrzeskiego w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie od 2004 r. realizuje działania psychiatrii środowiskowej – edukacyjne, przeciwstygmatyzacyjne, na rzecz zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, kształtowaniu zachowań i stylu życia korzystnego dla zdrowia psychicznego. Stowarzyszenie ściśle realizuje zapisy zawarte w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Główne cele działalności Stowarzyszenia to integracja działań instytucji administracji rządowej i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją dla zapewnienia im dostępnych, wielostronnych i nowoczesnych form opieki i pomocy, stworzyliśmy i nadal rozwijamy nowoczesny system psychiatrii środowiskowej na terenie powiatu kołobrzeskiego we współpracy z samorządem, tworzymy formy pośrednie wsparcia środowiskowego – Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Klub Pacjenta, Biuro Porad Obywatelskich, Konsultacje w gminach Powiatu Kołobrzeskiego. Współpracujemy z Oddziałem Psychiatrycznym, Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Psychologiczna, Poradnią Uzależnień Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Współpracujemy z samorządem, Ośrodkami Pomocy Społecznej, NGO, Realizujemy Narodowy Program Zdrowia Psychicznego.

W 2009 r przyznano lek. med. Ewie Gizie Ordynatorowi Oddziału Psychiatrycznego prezesowi Stowarzyszenia ,,Feniks’’ Srebrny Krzyża Zasługi za działalność na rzecz osób chorych psychicznie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. za swą działalność na rzecz dzieci otrzymała Order ,,Jordana’’ od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jacek Mieszkowski od 2012 roku – członek Wojewódzkiej Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych powołanej przez Wojewodę Marcina Zydorowicza.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych psychicznie -stacjonarny pobyt dla 30 osób – oddziaływanie socjoterapeutyczne i terapeutyczne, rehabilitacja społeczna i reintegracja zawodowa – (zadanie administracji rządowej zlecone przez powiat zgodnie z ustawą ,,O Samorządzie Powiatowym’’- Urząd Wojewódzki od 2003-2013r.
Działalność Ośrodka jest jednym z elementów dopełniających system opieki nad pacjentem chorym psychicznie. Po leczeniu stacjonarnym w Oddziale Psychiatrycznym pacjent kierowany jest do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, gdzie podlega terapii indywidualnej i grupowej, rehabilitacji społecznej.
Następnym etapem jest terapia społeczna oraz trening umiejętności życiowych w Ośrodku oraz wspieranie go w środowisku, praca z rodziną.
Zapewnia to holistyczne podejście do opieki nad chorym psychicznie oraz sprawne przeprowadzenie go przez wszystkie etapy choroby, powrót do pełnienia ról społecznych i zawodowych.
Pacjent jest podmiotem działań, a stały kontakt zapewnia możliwość wczesnej interwencji w przypadku nawrotu choroby i niedopuszczenie do ostrych stanów psychiatrycznych wymagających hospitalizacji, praca z rodziną.

Klub Pacjenta

Poradnictwo specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz podwójna diagnozą, DDA, zaburzenia wieku dojrzewania – Gmina Miasta Kołobrzeg 2003-2013r.

Klub Pacjenta powstał w 1996 r. dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Feniks”, i współpracy z Gminą Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Założeniem Klubu Pacjenta jest prowadzenie terapii grupowej oraz indywidualnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, z podwójną diagnozą oraz ich rodzin.
Oferta Klubu Pacjenta przeznaczona jest zarówno dla byłych pacjentów Oddziału Psychiatrycznego, pragnących kontynuować kontakt terapeutyczny nawiązany w Oddziale, jak i dla osób z zewnątrz, które dla uniknięcia stygmatyzacji nie chcą leczyć się w Poradni Zdrowia Psychicznego. Oferta Klubu Pacjenta obejmuje osoby obciążone chorobą psychiczną, skutkami uzależnienia, źle sytuowane, mające trudność z dotarciem do właściwej opieki zdrowotnej, DDA.
Praca w Klubie Pacjenta jest całoroczna, w miesiącach nieobjętych umową z Urzędem Miasta pracownicy Klubu udzielają porad w ramach pracy społecznej.
Finansowanie Gmina Miasto Kołobrzeg.

Biuro Porad Obywatelskich

Bezpłatne poradnictwo prawne dla pacjentów i mieszkańców Gmina Miasta Kołobrzeg 2007-2013 r.

Celem Biura Porad Obywatelskich jest stworzenie miejsca gdzie osoby ubogie, chore, nieporadne życiowo, bezrobotne będą mogły uzyskać bezpłatną pomoc prawna, udzielaną przez przeszkolonych doradców oraz specjalistów z różnych dziedzin – konsultantów BPO.
Porady są udzielane w szerokim zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, bezrobocia, a także w sprawach dotyczących niepełnosprawności, kontaktu obywatela z urzędem czy sądem, pozbawienia wolności, spadków, własności, spraw konsumenckich, stosunków międzyludzkich udzielane będą informacje o organizacjach lub o urzędach właściwych ze względu na kompetencje.

Konsultacje specjalistyczne w gminie Kołobrzeg

Wsparcie środowiskowe dla chorych psychicznie, ich rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją – Urząd Gminy Kołobrzeg 2006-2013 r.

Środowiskowe oddziaływania terapeutyczne we współpracy z GOPS, szkołą.
Celem programu jest zapewnienie ciągłości terapeutycznej chorym psychicznie i uzależnionym oraz ich rodzinom (współuzależnienie, dzieci alkoholików) udzielenie profesjonalnej pomocy, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym oraz przywracanie umiejętności życiowych i społecznych utraconych w przebiegu choroby lub uzależnienia, a w konsekwencji zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Rehabilitacja społeczna, aktywizacja zawodowa.
Poszerzenie wiedzy na temat swoich mechanizmów funkcjonowania, wykorzystanie jej w celu poprawy funkcjonowania indywidualnego rodzinnego i społecznego.
Zapobieganie skutkom stresu, profilaktyka chorób psychicznych, uzależnień.
Ograniczenie destrukcji i zapobieganie patologii rodziny.

Konsultacje w gminach powiatu kołobrzeskiego

Systematyczne wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina Rymań, Siemyśl.

Środowiskowe oddziaływania terapeutyczne we współpracy z GOPS, szkołą.
Program ma na celu podniesienie poziomu edukacyjnego w zakresie wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego oraz jego dysfunkcji występującej w postaci zaburzeń psychicznych.
Udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi : depresja, stres, zaburzenia osobowościowe, niedojrzałość emocjonalna, uzależnienia od środków zmieniających świadomość, współuzależnienia, DDA i inne.
Udzielanie i pomoc w przyswajaniu wskazówek dotyczących właściwego rozpoznawania problemu, zwerbalizowanie go przez osobę oczekującą pomocy oraz stymulowanie w kierunku wewnętrznej motywacji do podjęcia kroków w stronę wychodzenia z choroby, kryzysu, jak i nauka zachowań konstruktywnych polegająca na wychodzeniu z postawy wycofanej, biernej, na postawę aktywną wchodzącą w proces zdrowienia.
Celem zadania jest przede wszystkim udzielanie porad z psychoedukacji oraz wsparcie dla osób chorujących jak też ich rodzinom.
Udział w zespołach interdyscyplinarnych w gminach.
Propagowanie oddziaływań środowiskowych.
Uczestnictwo w realizacji gminnych programów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Prowadzenie działań edukacyjnych i organizacji kampanii społecznej na rzecz ograniczenia przemocy w rodzinie.

Gmina Miasto Kołobrzeg 2012-2013 r.

Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Program kierowany jest do mieszkańców Kołobrzegu.
Grupą docelową są osoby doświadczające przemocy domowej, które potrzebują miejsca gdzie będą mogły jawnie mówić o problemie, konfrontować się z nim oraz nabierać umiejętności radzenia sobie ze swoją sytuacją.
Psycholog oraz terapeuta przeprowadza zarówno rozmowy indywidualne, jak i grupowe. (Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej, grupy psychoedukacyjne, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, polityka prorodzinna wspierająca rozwój osobowości.

Od lipca 2011r. jesteśmy właścicielami części dworku i parku w popegeerowskiej miejscowości Trzynik gm. Siemyśl, powiat Kołobrzeg, 25 km od Kołobrzegu, darowanego Stowarzyszeniu przez gminę Siemyśl. Pałacyk wymaga gruntownego remontu i adaptacji dla potrzeb Stowarzyszenia. Miejscowość Trzynik płożona jest na trasie ścieżki rowerowej oplatającej powiat kołobrzeski, blisko jeziora Kamic w cichej i spokojnej okolicy.

Pałacyk wybudowany został w 1920 r. Powierzchnia pałacyku wynosi 800m². Własnością Stowarzyszenia jest również otaczający dworek park podworski o powierzchni 2.5 ha. Park podlega konserwatorowi zabytków. W parku znajdują się cenne okazy drzewostanu, który wymaga rewitalizacji.

W 2013 roku Stowarzyszenie uzyskało pieniądze na „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych psychicznie poprzez remont i wyposażenie Pałacu w Trzyniku”, w ramach złożenia oferty na konkurs w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” operacji objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″. Centrum Integracji Społecznej spełniające założenia Centrum Zdrowia Psychicznego Narodowego Programu ochrony Zdrowia Psychicznego, gdzie Stowarzyszenie będzie realizowało projekty stworzenia miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych chorujących psychicznie i mieszkańców.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-28 12:01przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez: Gracjan Tyczyński
Podmiot udostępniający: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Odwiedziny:10580

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.