174. XV Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Październik 13, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 12 października 2015 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Hali Milenium odbyły się  uroczyste  XV Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, władz miasta, przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy, pacjenci i ich rodziny oraz mieszkańcy miasta i okolic. Uroczystość obchodów otworzył Jerzy Piwowarczyk Dyrektor Regionalnego Szpitala wraz z lek. Ewa Gizą Ordynator Oddziału Psychiatrycznego.

Program Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – Godność w zakresie zdrowia psychicznego

Październik 5, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Aby zobaczyć program kliknij „czytaj więcej”.

173. Turniej sportowo – rekreacyjny Dziennego Oddziału Psychiatrycznego

Październik 5, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 25 września 2015 r. w Hali Milenium o godzinie 10:00 odbył się turniej sportowo – rekreacyjny, który został zorganizowany w ramach ,,Szkoły Zdrowia Psychicznego”. Spotkanie miało na celu integrację środowiska, wymianę doświadczeń i oczywiście zdrową rywalizację w duchu ,,fair play”.

172. Obchody Światowego Dnia Serca – pt. „Miej serce dla serca” 27 września 2015 r.

Wrzesień 28, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Uro­czy­stość Ob­cho­dów Świa­to­we­go Dnia Serca w Ko­ło­brze­gu ob­cho­dzo­na jest od 13 lat w każdą ostat­nią nie­dzie­lę wrze­śnia. Świa­to­wy Dzień Serca jest przed­się­wzię­ciem mię­dzy­na­ro­do­wym za­ini­cjo­wa­nym przez World Heart Fe­de­ra­tion z udzia­łem WHO, UNE­SCO i UNI­CEF’u. Cen­tral­ne ob­cho­dy od­by­wa­ją się co roku jed­no­cze­śnie w ponad 100 kra­jach na całym świe­cie.

171. Posiedzenie Rady Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Wrzesień 24, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu  24 września  2015  roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Światowy Dzień Serca 2015

Wrzesień 21, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

dzserca2015

170. Konkurs plastyczny

Wrzesień 10, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Regionalny Szpital w Kołobrzegu zaprasza uczniów  z powiatu kołobrzeskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego, który w tym roku przebiegał będzie pod hasłem ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’. Konkurs organizowany jest przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu w ramach programu ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’- finansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

169. Piknik pt. Morze Zdrowia –05 września 2015 roku

Wrzesień 7, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 05 wrze­śnia br. w Ko­ło­brze­gu obyło się VI Forum Sa­mo­rzą­do­we pod nazwą „Morze Zdro­wia” or­ga­ni­zo­wa­ne przez Urząd Marszałkowski Wo­je­wódz­twa Za­chod­nio­po­mor­skiego. Pod­czas tego wydarzenia Re­gio­nal­ny Szpi­tal w Ko­ło­brze­gu ofe­ro­wał sze­ro­ki za­kres usług reali­zo­wa­nych w ra­mach pro­mo­cji i pro­fi­lak­ty­ki zdro­wia.

168. XV-lecie Stowarzyszenia Feniks

Wrzesień 3, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Wykorzystując ostanie dni lata, załoga Feniksa zorganizowała Piknik Integracyjny połączony z obchodami XV-lecia działalności Stowarzyszenia, w pałacyku znajdującym się w miejscowości Trzynik. Goście  województwa, gminy, powiatu, rad, sejmu i sejmiku nie kryli zachwytu nad ogromem wykonanej pracy. Na jubileusz przybyły także zaprzyjaźnione ośrodki wsparcia z Białogardu i Gryfic. Kwiaty, dyplomy, podziękowania, uśmiechy, prezenty. 

167. Finał akcji Zostań Nadmorskim Ratownikiem Życia

Lipiec 22, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 21 lipca br. mieszkańcy i turyści wypoczywający w Kołobrzegu mieli możliwość oddania krwi w mobilnym punkcie poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który stacjonował przy Latarni Morskiej. Podjęta inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Honorowych Dawców Krwi jak również osób chcących oddać krew po raz pierwszy. W godzinach od 11:00 do 15:00 ambulans odwiedziło 31 dawców co łącznie dało ok. 14 litrów krwi. Dziękujemy za uczestnictwo w tej inicjatywie i chęć niesienia pomocy innym.