176. Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Listopad 10, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu  06 listopada  2015  roku w sali konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego. W posiedzeniu uczestniczyli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

175. Darowizna w postaci napędu ortopedycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego

Październik 15, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ortopedii działające przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu przekazało darowiznę w postaci wysokiej klasy napędu ortopedycznego firmy Bojin o wartości ok. 52.000,00 zł. Jest to specjalistyczny sprzęt medyczny wykorzystywany przez lekarzy ortopedów podczas m.in. operacji rekonstrukcyjnych, naprawczych czy urazowych.

174. XV Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Październik 13, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 12 października 2015 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Hali Milenium odbyły się  uroczyste  XV Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, władz miasta, przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy, pacjenci i ich rodziny oraz mieszkańcy miasta i okolic. Uroczystość obchodów otworzył Jerzy Piwowarczyk Dyrektor Regionalnego Szpitala wraz z lek. Ewa Gizą Ordynator Oddziału Psychiatrycznego.

Program Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – Godność w zakresie zdrowia psychicznego

Październik 5, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Aby zobaczyć program kliknij „czytaj więcej”.

173. Turniej sportowo – rekreacyjny Szkoła Zdrowia Psychicznego

Październik 5, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 25 września 2015 r. w Hali Milenium o godzinie 10:00 odbył się turniej sportowo – rekreacyjny, który został zorganizowany w ramach ,,Szkoły Zdrowia Psychicznego”. Spotkanie miało na celu integrację środowiska, wymianę doświadczeń i oczywiście zdrową rywalizację w duchu ,,fair play”.

172. Obchody Światowego Dnia Serca – pt. „Miej serce dla serca” 27 września 2015 r.

Wrzesień 28, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Uro­czy­stość Ob­cho­dów Świa­to­we­go Dnia Serca w Ko­ło­brze­gu ob­cho­dzo­na jest od 13 lat w każdą ostat­nią nie­dzie­lę wrze­śnia. Świa­to­wy Dzień Serca jest przed­się­wzię­ciem mię­dzy­na­ro­do­wym za­ini­cjo­wa­nym przez World Heart Fe­de­ra­tion z udzia­łem WHO, UNE­SCO i UNI­CEF’u. Cen­tral­ne ob­cho­dy od­by­wa­ją się co roku jed­no­cze­śnie w ponad 100 kra­jach na całym świe­cie.

171. Posiedzenie Rady Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Wrzesień 24, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu  24 września  2015  roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Światowy Dzień Serca 2015

Wrzesień 21, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

dzserca2015

170. Konkurs plastyczny – Szkoła Zdrowia Psychicznego

Wrzesień 10, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Regionalny Szpital w Kołobrzegu zaprasza uczniów  z powiatu kołobrzeskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego, który w tym roku przebiegał będzie pod hasłem ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’. Konkurs organizowany jest przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu w ramach programu ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’- finansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

169. Piknik pt. Morze Zdrowia –05 września 2015 roku

Wrzesień 7, 2015 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 05 wrze­śnia br. w Ko­ło­brze­gu obyło się VI Forum Sa­mo­rzą­do­we pod nazwą „Morze Zdro­wia” or­ga­ni­zo­wa­ne przez Urząd Marszałkowski Wo­je­wódz­twa Za­chod­nio­po­mor­skiego. Pod­czas tego wydarzenia Re­gio­nal­ny Szpi­tal w Ko­ło­brze­gu ofe­ro­wał sze­ro­ki za­kres usług reali­zo­wa­nych w ra­mach pro­mo­cji i pro­fi­lak­ty­ki zdro­wia.