Dyrekcja Szpitala

Małgorzata Grubecka

– samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność. Kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor zarządza zakładem przy pomocy:

  • Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa – lek. med. Jacek Goliński
  • Z-cy Dyrektora ds. pielęgniarstwa – Małgorzaty Grubeckiej
  • Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych – Krzysztofa Sylwesiuka

Rada Społeczna jest organem inicjującym, wnioskującym i opiniodawczym organu tworzącego ZOZ oraz organem doradczym Dyrektora. W jej skład wchodzą: przewodniczący (przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Województwa), członkowie (przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego i przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego). W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor oraz mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Centrala 94 35-30-200, Sekretariat 94 35-30-200, Fax 94 35-239-82, NIP: 671-10-30-263, REGON: 000311496