Laboratorium Analityczne

 
 • Kierownik Laboratorium Analitycznego: mgr Wanda Pawełczyk
  diagnosta laboratoryjny, specjalista analityki klinicznej II stopnia
Telefony:

94 35 30 243 – Rejestracja Laboratorium
94 35 30 343 – Kierownik
94 35 30 357 – Pracownia badań pilnych
94 35 30 322 – Pracownia hematologii
94 35 30 321 – Pracownia biochemii
94 35 30 214 – Pracownia serologii transfuzjologicznej
94 35 30 331 – Punkt poboru krwi

W Laboratorium Analitycznym z Bankiem Krwi pracuje wykwalifikowana kadra, składająca się z:

 • specjalistów Analityki Klinicznej i Diagnostyki Medycznej
 • Diagnostów Laboratoryjnych
 • techników analityki medycznej.

Laboratorium Analityczne  wpisane jest do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych i otrzymał numer identyfikacyjny 0523.

W Laboratorium odbywają się  praktyki studenckie.

Badania wykonywane są na nowoczesnych analizatorach, wykorzystujących metody badawcze, które odpowiadają aktualnej wiedzy medycznej. Laboratorium wyposażone jest w laboratoryjny system informatyczny.

Laboratorium  wykonuje badania diagnostyczne w zakresie:

 • hematologii
 • koagulologii
 • biochemii
 • równowagi kwasowo-zasadowej
 • immunochemii
 • analityki ogólnej
 • laboratoryjnej transfuzjologii serologicznej

La­bo­ra­to­rium wy­ko­nu­je ba­da­nia dla:

 • Od­dzia­łów szpi­tal­nych
 • Po­rad­ni Spe­cja­li­stycz­nych
 • Ga­bi­ne­tów Le­ka­rzy Ro­dzin­nych
 • Pa­cjen­tów prywatnych – na ży­cze­nie pa­cjen­ta – od­płat­nie, bez skie­ro­wań (wyjątek: test tolerancji glukozy, test stymulacji metaklopramidem)
  Pacjent przed pobraniem materiału do badań dokonuje zapłaty za wybrane  badania w rejestracji Laboratorium lub Kasie Szpitala

La­bo­ra­to­rium funk­cjo­nu­je ca­ło­do­bo­wo. Badania wykonywane są na miejscu.

Po­bie­ral­nia ma­te­ria­łu do badań la­bo­ra­to­ryj­nych czyn­na jest:

od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. od 07:00 do 14:35.

po godz. 14:35 krew pobierana jest w Ogólnej Izbie Przyjęć

Krew pobierana jest z wykorzystaniem aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi.

Wykaz wykonywanych badań – kliknij tutaj
Jak przygotować się do badań laboratoryjnych – kliknij tutaj
Certyfikaty – kliknij tutaj