RPO WZ 2014-2020 Zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i do dezynfekcji przeznaczonych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Projekty 2020

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

W ramach projektu zostaną zakupione wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne. Poprzez doposażenie szpitala w środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej.

Grupą docelową projektu jest Regionalny Szpital w Kołobrzegu – podmiot wykonujący działalność leczniczą wymieniony w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego (wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane w walkę z COVID-19. Poprzez doposażenie Wnioskodawcy pośrednio grupą docelową są również mieszkańcy województwa.

Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem szpitala w oparciu o Katalog sprzętu opracowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Okres realizacji projektu: od 2020-02-01 do 2020-11-30

Całkowita wartość projektu: 663 630,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 564 085,50 PLN

Dofinansowanie z BP: 99 544,50 PLN