Regionalny Szpital w Kołobrzegu zatrudni pracownika ds. wentylacji i klimatyzacji

Opis sta­no­wi­ska:

 • Utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych
  w szpitalu,
 • Sprawne usuwanie ewentualnych usterek i awarii urządzeń elektroenergetycznych,
 • Wykonywanie drobnych prac montażowych urządzeń elektroenergetycznych.

Wy­ma­ga­nia konieczne:

 • Wy­kształ­ce­nie techniczne -chłodnictwo lub pokrewne,
 • Doświadczenie przy obsłudze i montażu instalacji klimatyzacji i wentylacji,
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP gr 1 E do 1kV,
 • Mile widziane SEP gr 2 E i certyfikat FGAZ (możliwość nabycia w trakcie zatrudnienia).

Wy­ma­ga­nia pożądane:

 • Dobra znajomość zagadnień chłodnictwa, klimatyzacji oraz automatyki chłodniczej i sterowania,
 • Obsługa i regulacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • Umie­jęt­ność pracy pod pre­sją czasu,

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych
wraz z kse­ro­ko­pią do­ku­men­tów po­świad­cza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści za­wo­do­we
w Biurze Podawczym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu;  tel. 94 35 30 362; 94 3530224; 94 35 30 210 lub kie­ro­wać na adres e-ma­il: tomasz.kuna@szpital.kolobrzeg.pl;  lub elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • Umowa o pracę.
 • Pełen etat.
 • Praca jednozmianowa w godzinach 700-1500
 • Wynagrodzenie do uzgodnienia

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Adres zakładu:

Regionalny Szpital
Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg