Regionalny Szpital w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarza posiadającego specjalizację zakresu kardiologii do pracy w Oddziale Kardiologicznym

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych w Dzia­le Kadrowo-Płacowym (94 35 30 210,94 35 30 224), gab. nr 02 Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu.

Adres:

ul. Ło­pu­skie­go 31, 78 – 100 Ko­ło­brzeg.

Adres e-mail:

elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li:

„Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji w RS Ko­ło­brzeg (zgod­nie z usta­wą z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883)”