Regionalny Szpital w Kołobrzegu przyjmie do pracy pracownika na stanowisko konserwatora ogólnobudowlanego

Opis sta­no­wi­ska:

 • Utrzymywanie bardzo dobrego stanu budynku szpitala pod kątem prac ogólnobudowlanych,
 • Sprawne usuwanie ewentualnych usterek ogólnobudowlanych.

Wy­ma­ga­nia:

 • Wy­kształ­ce­nie zawodowe budowlane,
 • Zdolności manualne potrzebne do wykonania różnych napraw budynku, tzw. złota rączka,
 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Mile widziane: uprawnienia dodatkowe: gazowe, elektryczne
 • Umie­jęt­ność pracy pod pre­sją czasu,

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych
wraz z kse­ro­ko­pią do­ku­men­tów po­świad­cza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści za­wo­do­we
w Biurze Podawczym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu;  tel. 94 35 30 362; 94 3530224; 94 35 30 210 lub kie­ro­wać na adres e-ma­il: tomasz.kuna@szpital.kolobrzeg.pl; elzbieta.zakrzewska@szpital.kolobrzeg.pl

Ter­min skła­da­nia do­ku­men­tów: 15 września 2019 roku.

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • Umowa o pracę.
 • Pełen etat.
 • Praca jednozmianowa w godzinach 700-1500

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte
w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000
z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Adres zakładu:

Regionalny Szpital
Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg