Regionalny Szpital w Kołobrzegu przyjmie do pracy na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych

Opis sta­no­wi­ska:

 • prowadzenie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów umów przetargowych, koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów,
 • współpraca z innymi działami Szpitala w zakresie zamówień publicznych,
 • sporządzanie zestawień i analiz w zakresie prowadzonych postępowań.

Wy­ma­ga­nia:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość środowiska MS Windows z pakietem Office (w szczególności Excel),
 • sumienność, systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • dobra organizacja pracy i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • komunikatywność,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych,
 • znajomość specyfiki zamówień publicznych w branży medycznej (szpitale) będzie dodatkowym atutem.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych wraz z kse­ro­ko­pią do­ku­men­tów po­świad­cza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści za­wo­do­we za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl. 
Kontakt telefoniczny – Kierownik Działu Zamówień Publicznych Monika Derwisz
94 35 30 262.

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych )”.

Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.