Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni inspekora ds. gospodarki magazynowej

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów w poszczególnych magazynach.
 • Wystawianie dokumentów przychodu towarów do magazynu oraz dokumentów rozchodu towarów na poszczególne komórki organizacyjne.
 • Podsumowywanie sald w poszczególnych magazynach, przesyłanie do systemu księgowego po zakończeniu każdego miesiąca informacji o przychodach i rozchodach magazynowych w danym miesiącu.
 • Wycena inwentaryzacji poprzez wprowadzanie wartości towarów będących przedmiotem inwentaryzacji na podstawie aktualnych cen zgodnych z systemową kartoteką magazynową.
 • Rozliczanie inwentaryzacji poszczególnych magazynów.
 • Przygotowywanie oraz realizacja harmonogramu, naliczanie ekwiwalentu i prowadzenie kartotek za odzież ochronną i roboczą oraz obuwie robocze.
 • Sporządzanie i wysyłanie zamówień na towary.
 • Sprawdzanie zgodności faktur z zamówieniami i cennikami, wprowadzanie do systemu komputerowego.
 • Kontrola miesięcznych zamówień z komórek organizacyjnych szpitala z wysłanymi zamówieniami do firm oraz monitorowanie terminowości wpływu towarów do magazynu szpitala zgodnie z zawartymi umowami.
 • Raportowanie wyników pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • doświadczenie związane z gospodarką magazynową i zaopatrzeniem,
 • bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office (szczególnie Excel),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności komunikacyjne, efektywność w działaniu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, su­mien­ność.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych
wraz z kserokopią dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności zawodowe
w Dzia­le Zamówień Publicznych z Sekcją Zaopatrzenia Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu tel. 94 35 30 262 lub kie­ro­wać na adres e-ma­il: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl.

Termin składania dokumentów: 23 czerwca 2016 roku.

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego” – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że zło­żo­nych do­ku­men­tów nie zwra­ca­my.