Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na stanowisko mgr farmacji do pracy w aptece szpitalnej

Wy­ma­ga­nia:

– wy­kształ­ce­nie wyż­sze far­ma­ceu­tycz­ne z pra­wem wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du,
– wie­dza w za­kre­sie stan­dar­dów, pro­ce­dur, ja­ko­ści spe­cy­ficz­nych dla sek­to­ra far­ma­cji,
– umie­jęt­ność pracy w ze­spo­le,
– za­an­ga­żo­wa­nie,
– od­po­wie­dzial­ność.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o przed­ło­że­nie CV i li­stów motywacyjnych w sie­dzi­bie Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, ul. Ło­pu­skie­go 31-33 lub na adres e-ma­il:

holech@szpital.kolobrzeg.pl se­kre­ta­riat@​szpital.​kolobrzeg.​pl el­zbie­ta.​zakrzewska@​szpital.​kolobrzeg.​pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Haliną Olech Z-cą  Dyrektora ds. Lecznictwa, nr tel. 943530207 oraz Panią Dorotą Pastok – Chomicką Kierownikiem Apteki Zakładowej nr tel. 943530319.

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z  ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych” Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, t.j.)”.