Konkurs na Ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego

Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33
ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego

Kandydaci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011, Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393), tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowego wymagane do zajmowania stanowiska (tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej oraz 8 lat pracy w zawodzie);
3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1000).

Dokumenty, o których mowa w pkt 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów w dniu konkursu.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają dokumenty do Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Kandydat na kopercie umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Położniczo – GinekologicznegoRegionalnego Szpitala w Kołobrzegu”.

Dokumenty należy składać w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 11.10.2018 r. Miejsce składania ofert: siedziba Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33, Dział Organizacyjno – Prawny, pok. nr 01, wysoki parter blok D przy wejściu głównym do Szpitala lub korespondencyjnie na adres:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 06.11.2018 r. (wtorek) godz. 11.30. Miejsce rozpatrzenia kandydatur: siedziba Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33, sala konferencyjno – szkoleniowa ,,04”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu będą udostępniane kandydatom w sekretariacie szpitala, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. (94) 35 30 355.

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (94) 35 30 355 (Dział Organizacyjno-Prawny)
lub (94) 35 30 207 (Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Halina Olech).