Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni pielęgniarkę epidemiologiczną

Wy­ma­ga­nia:

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
  • Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego – może być w trakcie wyrabiania.
  • Ope­ra­tyw­ność, su­mien­ność i dys­po­zy­cyj­ność.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przedłożenie CV i listów motywacyjnych w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33 lub na adres e-mail:

sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl , kadry@szpital.kolobrzeg.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.