Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz na stanowisko – konserwator/malarz

Opis sta­no­wi­ska:

  • Utrzymywanie bardzo dobrego stanu budynku szpitala pod kątem prac ogólnobudowlanych,
  • Sprawne usuwanie ewentualnych usterek ogólnobudowlanych.

Wy­ma­ga­nia:

  • Wy­kształ­ce­nie zawodowe budowlane,
  • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność,
  • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  • Mile widziane: uprawnienia dodatkowe: gazowe, elektryczne,

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych wraz z kse­ro­ko­pią do­ku­men­tów po­świad­cza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści za­wo­do­we w Biurze Podawczym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu. W przypadku pytań proszę dzwonić pod nr tel. 94 35 30 362 lub pisać na adres e-ma­il: tomasz.kuna@szpital.kolobrzeg.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z  ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych” Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, t.j.)”.