Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów do pracy w Oddziałach

  • Ginekologiczno-Położniczym,
  • Chorób Wewnętrznych,
  • Kardiologicznym

Forma za­trud­nie­nia do uzgod­nie­nia.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o przed­ło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych w sie­dzi­bie Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, ul. Ło­pu­skie­go 31-33 lub na adres e-ma­il: se­kre­ta­riat@​szpital.​kolobrzeg.​pl

kadry@szpital.kolobrzeg.pl

W przy­pad­ku pytań za­pra­sza­my do kon­tak­tu z Dy­rek­cją Szpi­ta­la pod nr tel. 94 35 30 207,201 lub Dzia­łem Ka­dro­wo-Pła­co­wym 224.