Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych lub lekarza z rozpoczętą rezydenturą z chorób wewnętrznych

 

  1. Lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych. Forma za­trud­nie­nia do uzgod­nie­nia.
  2. Przyj­mie le­ka­rza re­zy­den­ta w trak­cie re­zy­den­tu­ry z opcją za­trud­nie­nia.
  3. Le­ka­rza chcą­ce­go roz­po­cząć spe­cja­li­za­cję w dzie­dzi­nie  cho­rób we­wnętrz­nych z opcją za­trud­nie­nia po ukoń­cze­niu spe­cja­li­za­cji.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o przed­ło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych w sie­dzi­bie Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, ul. Ło­pu­skie­go 31-33 lub na adres e-ma­il:

se­kre­ta­riat@​szpital.​kolobrzeg.​plel­zbie­ta.​zakrzewska2@​szpital.​kolobrzeg.​pl

W przy­pad­ku pytań za­pra­sza­my do kon­tak­tu z Dy­rek­cją Szpi­ta­la pod nr tel. 94 35 30 207,201 oraz Or­dy­na­to­rem Od­dzia­łu Chorób Wewnętrznych pod nr tel. 94 35 30 329.