Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarza specjalistę kardiologa do pracy w Od­dzia­le Kardiologicznym i Poradni Kardiologicznej

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych
w Dzia­le Ka­dro­wo – Pła­co­wym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu (tel. 94 35 30 210 lub 94 35 30 224) lub kie­ro­wać na adres e-ma­il: el­zbie­ta.​zakrzewska2@​szpital.​kolobrzeg.​plwe­ro­ni­ka.​kowela@​szpital.​kolobrzeg.​pl, kancelaria@szpital.kolobrzeg.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych:
„Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji w Regionalnym Szpitalu w Ko­ło­brzegu (zgod­nie z usta­wą z dn. 10.05.2018 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych Dz. U. z 2018, poz. 1000)”

Adres za­kła­du:
Re­gio­nal­ny Szpi­tal

ul. Ło­pu­skie­go 31-33
78-100 Ko­ło­brzeg