Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarza psychiatrę

Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarza psychiatrę do pracy w Oddziale Psychiatrycznym i Poradni Zdrowia Psychicznego

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych w Dzia­le Kadr i Płac Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu (tel. 094 35 30 210 lub  094 35 30 224) lub kie­ro­wać na adres e-ma­il: ha­li­na.olech@szpital.kolobrzeg.pl lub el­zbie­ta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t.j.)”

Re­gio­nal­ny Szpi­tal
ul. Ło­pu­skie­go 31- 33
78-100 Ko­ło­brzeg