Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz dwóch Ratowników Medycznych do Szpitalnej Izby Przyjęć

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o przed­ło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych w sie­dzi­bie Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, ul. Ło­pu­skie­go 31-33 lub na adres e-ma­il:

se­kre­ta­riat@​szpi­tal.​ko­lo­brzeg.​plkadry@szpital.kolobrzeg.pl

W przy­pad­ku pytań za­pra­sza­my do kon­tak­tu z Dy­rek­cją Szpi­ta­la pod nr tel. 94 35 30 207,201 oraz Or­dy­na­to­rem Od­dzia­łu Cho­rób We­wnętrz­nych pod nr tel. 94 35 30 329.