Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni na stanowisko konserwator-elektryk

Opis sta­no­wi­ska:

 • Kontrola i dbałość o obiekt i urządzenia elektryczne,
 • Sprawne usuwanie ewentualnych usterek i awarii elektrycznych,
 • Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji elektrycznej,
 • Wykonywanie drobnych prac montażowych elektroenergetycznych,
 • Praca w systemie dwuzmianowym.

Wy­ma­ga­nia:

 • Wy­kształ­ce­nie zawodowe techniczne (elektryka, automatyka),
 • Uprawnienia SEP E – I grupa,
 • Umiejętność czytania i analizy schematów elektrycznych,
 • Podstawowa znajomość zagadnień elektryki i automatyki przemysłowej,
 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność
 • Umie­jęt­ność pracy pod pre­sją czasu,
 • Sa­mo­dziel­ność i od­po­wie­dzial­ność za po­wie­rzo­ne za­da­nia, su­mien­ność.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych
wraz z kse­ro­ko­pią do­ku­men­tów po­świad­cza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści za­wo­do­we
w Biurze Podawczym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu tel. 94 35 30 362 lub kie­ro­wać na adres e-ma­il: Tomasz.Kuna@szpital.kolobrzeg.pl

Ter­min skła­da­nia do­ku­men­tów: 31 grudnia 2017 roku.

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t.j.)”

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że zło­żo­nych do­ku­men­tów nie zwra­ca­my.