Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni konserwatora

Opis sta­no­wi­ska:

  • Utrzymywanie bardzo dobrego stanu budynku szpitala pod kątem prac ogólnobudowlanych,
  • Sprawne usuwanie ewentualnych usterek ogólnobudowlanych.

Wy­ma­ga­nia:

  • Wy­kształ­ce­nie zawodowe budowlane,
  • Zdolności manualne potrzebne do wykonania różnych napraw budynku, tzw. złota rączka,
  • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność
  • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • Mile widziane: uprawnienia dodatkowe: gazowe, elektryczne
  • Umie­jęt­ność pracy pod pre­sją czasu,

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych wraz z kse­ro­ko­pią do­ku­men­tów po­świad­cza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści za­wo­do­we w Biurze Podawczym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu tel. 94 35 30 362 lub kie­ro­wać na adres e-ma­il: tomasz.kuna@szpital.kolobrzeg.pl

Ter­min skła­da­nia do­ku­men­tów: 31 marca 2017 roku.

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych:

„Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mojej ofer­cie pracy, dla po­trzeb nie­zbęd­nych do pro­ce­su re­kru­ta­cyj­ne­go” – zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (tekst jed­no­li­ty: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że zło­żo­nych do­ku­men­tów nie zwra­ca­my.