Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni konserwatora

Opis sta­no­wi­ska:

 • Kontrola i dbałość o obiekt i urządzenia elektryczne,
 • Sprawne usuwanie ewentualnych usterek i awarii elektrycznych,
 • Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji elektrycznej,
 • Wykonywanie drobnych prac montażowych elektroenergetycznych,
 • Praca w systemie dwuzmianowym.

Wy­ma­ga­nia:

 • Wy­kształ­ce­nie zawodowe techniczne (elektryka, automatyka),
 • Uprawnienia SEP E – I w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym pkt.2, 4 (zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW), 5, 7, 9, 10.
 • Umiejętność czytania i analizy schematów elektrycznych,
 • Podstawowa znajomość zagadnień elektryki i automatyki przemysłowej,
 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność
 • Umie­jęt­ność pracy pod pre­sją czasu,
 • Sa­mo­dziel­ność i od­po­wie­dzial­ność za po­wie­rzo­ne za­da­nia, su­mien­ność.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych
wraz z kse­ro­ko­pią do­ku­men­tów po­świad­cza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści za­wo­do­we
w Biurze Podawczym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu tel. 94 35 30 362 lub kie­ro­wać na adres e-ma­il: tomasz.kuna@szpital.kolobrzeg.pl

Ter­min skła­da­nia do­ku­men­tów: 30 listopada 2016 roku.

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych:

„Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mojej ofer­cie pracy, dla po­trzeb nie­zbęd­nych do pro­ce­su re­kru­ta­cyj­ne­go” – zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (tekst jed­no­li­ty: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że zło­żo­nych do­ku­men­tów nie zwra­ca­my.