Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni inspektora ds. zaopatrzenia/magazyniera

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad prawidłową dostawą towaru do magazynu Szpitala pod względem ilościowym i jakościowym. Kontrola i obsługa dostaw w zakresie ilości, jakości, ewidencji.
 • Prowadzenie procedury reklamacyjnej towaru dostarczonego do magazynu niezgodnego
  z zamówieniem bądź uszkodzonego.
 • Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
 • Sprawdzanie zgodności faktur z zamówieniami i cennikami, wprowadzanie do systemu komputerowego.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów.
 • Podsumowywanie sald w poszczególnych magazynach, przesyłanie do systemu księgowego po zakończeniu każdego miesiąca informacji o przychodach i rozchodach magazynowych w danym miesiącu.
 • Przygotowywanie oraz realizacja harmonogramu, naliczanie ekwiwalentu i prowadzenie kartotek za odzież ochronną i roboczą oraz obuwie robocze.
 • Wycena inwentaryzacji na podstawie aktualnych cen zgodnych z systemową kartoteką magazynową i rozliczanie inwentaryzacji poszczególnych magazynów.
 • Rozładunek towaru do magazynu oraz kontrola cen przyjmowanego na stan magazynowy towaru zgodnie z zawartymi umowami.
 • Rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą, stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, utrzymywanie porządku i czystości w magazynie.
 • Wydawanie materiałów na podstawie prawidłowych, sprawdzonych dokumentów rozchodowych.
 • Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencji ruchu i stanów zapasów (ilościowej ewidencji magazynowej) oraz innych wymaganych ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań.
 • Kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym.
 • Odpowiedzialność materialna za powierzone materiały i pomieszczenia magazynowe.
 • Bieżące zaopatrywanie szpitala w artykuły oraz dokonywanie zakupów na terenie miasta dla potrzeb Szpitala.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office
  (w szczególności Excel),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, inicjatywa, samodzielność, su­mien­ność i dys­po­zy­cyj­ność.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych
wraz z kserokopią dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności zawodowe
w Dzia­le Zamówień Publicznych Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu tel. 94 35 30 262 lub kie­ro­wać na adres e-ma­il: Monika.Derwisz@​szpital.​kolobrzeg.​pl.

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych:

„Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji w RS Kołobrzeg (zgod­nie z usta­wą z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883).”

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że zło­żo­nych do­ku­men­tów nie zwra­ca­my.