Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni Inspektora ds. gospodarki magazynowej

Wy­ma­ga­nia:

  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Kreatywność, samodzielność, odporność na stres.
  • Umiejętność obsługi komputera w tym programu Exel.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o przed­ło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych w sie­dzi­bie Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, ul. Ło­pu­skie­go 31-33 lub na adres e-ma­il:

se­kre­ta­riat@​szpital.​kolobrzeg.​pl , kadry@​szpital.​kolobrzeg.​pl

Szpi­tal nie zwra­ca na­de­sła­nych do­ku­men­tów i roz­pa­tru­je tylko te ofer­ty, które speł­nia­ją wy­mo­gi za­war­te w ogło­sze­niu i za­wie­ra­ją klau­zu­lę – zgodę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych do celów re­kru­ta­cji.