Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni Głównego Księgowego

Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni

Głównego Księgowego


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • 5 lat pracy w służbach finansowo- księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu, wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1870, t.j.)
 • Wiedza z zakresu pełnej księgowości, analizy finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Biegła znajomość zagadnień księgowych, zasad rachunkowości oraz przepisów prawa bilansowego i podatkowego. Praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo-finansowego. Umiejętność sporządzania prognoz ekonomicznych, finansowych i statystycznych.
 • Doświadczenie w zakresie znajomości działalności podmiotów leczniczych będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, dyspozycyjność
  i zaangażowanie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej – dotyczącej wynagrodzeń
  i ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • opracowywanie projektów wewnętrznej dokumentacji;
 • prowadzenie rachunkowości Szpitala;
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych;
 • kierowanie pracą podległych pracowników;
 • współpraca z innymi komórkami Szpitala.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz.U.
  z 2016 r. poz. 922).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie lub złożenie w siedzibie Szpitala (Sekretariat pok. Nr 17) do dnia 31.10.2017 r. oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu.

Adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg. Informacji szczegółowych w w/w sprawie udziela Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Pan Grzegorz Sosna tel. 94 35 30 221. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.