Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert w zakresie prowadzenia zajęć i wykładów w Szkole Rodzenia

Wymagania dotyczące personelu:

  1. Położna:
  • Ze średnim wykształceniem,
  • Ze średnim wykształceniem i specjalizacją,
  • Z tytułem licencjat,
  • Z tytułem magistra,
  • Z tytułem magistra i specjalizacją.
  1. Znajomość specyfiki pracy w szkole rodzenia
  2. Dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność,
  3. Umiejętność kierowania zespołem.

Dane kontaktowe:

Tel. 94 35 30 303, e-mail: elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Adres:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31
78-100 Kołobrzeg

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li „Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji w Re­gio­nal­nym Szpi­ta­lu w Ko­ło­brze­gu (zgod­nie z Usta­wą z dn. 29.​08.​1997r.​-Dz.​U.​Nr 133 poz.883)”.