Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na stanowisko pracownika Działu Organizacyjno – Prawnego

Wy­ma­ga­nia:

 • wykształcenie wyższe lub średnie/w trakcie studiów,
 • obsługa komputera i podstawowych programów typu pakiet MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność,
 • efektywność w działaniu.

Podstawowy zakres obowiązków pracownika:

 • Przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora, procedur wewnętrznych i zasad postępowania,
 • Prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu szpitala oraz gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie do użytku służbowego oryginałów umów,
 • Przygotowywanie do wydania, rozprowadzanie do właściwych komórek organizacyjnych nowych wewnętrznych aktów normatywnych oraz zmian i uzupełnień do aktów obowiązujących,
 • Kompletowanie, przechowywanie i udostępnianie do użytku służbowego wewnętrznych aktów normatywnych,
 • Organizacja obrad Rady Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu,
 • Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z posiedzeń Rady Społecznej Szpitala,
 • Ewidencja, przechowywanie i udostępnianie do użytku służbowego dokumentów związanych z udzielaniem pełnomocnictw, prowadzenie rejestru pełnomocnictw,
 • Współpraca z sekretarkami i rejestratorkami medycznymi z poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowego rozdziału dokumentów i przepływu informacji,
 • Planowanie i organizacja uroczystości związanych z działalnością szpitala, konferencji, spotkań integracyjnych,
 • Współpraca z Rzecznikiem Prasowym – pełnienie obowiązków podczas urlopu pracownika, tj. korespondencja z mediami, organizacja spotkań o charakterze medialnym itp.
 • Współpraca z Biurem Podawczym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – pełnienie obowiązków pracownika Biura Podawczego na czas urlopu.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o przed­ło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych w sie­dzi­bie Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, ul. Ło­pu­skie­go 31-33, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa,  pokój nr 14 lub na adres e-ma­il:

mmazur@szpital.kolobrzeg.pl

Kon­takt tel. 943530355, 943530303

Okres rekrutacji trwa do 31 sierpnia 2016.

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li „Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji w Re­gio­nal­nym Szpi­ta­lu w Ko­ło­brze­gu (zgod­nie z Usta­wą z dn. 29.08.1997r.-Dz.U.Nr 133 poz.883)”.