Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologicznego

Kandydaci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowiska pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U.  z 2012 r., poz. 181), tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowego wymagane do zajmowania stanowiska (tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej oraz  8 lat  pracy w zawodzie);
  3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
  4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego.

Dokumenty, o których mowa w pkt 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest  obowiązany przedstawić oryginał  dokumentów.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają dokumenty do Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Kandydat na kopercie umieszcza swoje imię i nazwisko  oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację treści:

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu”

Dokumenty należy składać w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do 09.03.2017 r. w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33, pok. nr 17 lub na adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. ppor. E.Łopuskiego 31-33.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 31.03.2017 r.; miejsce rozpatrzenia kandydatur to siedziba Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33, sala 04.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu będą udostępniane kandydatom w sekretariacie szpitala, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. (94) 35 30 201.

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (94) 35 30 207.