Dyrektor Regionalnego Szpitala ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek

Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek

Kandydaci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowiska pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U.  z 2012 r., poz. 181) tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska (tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 5 lat pracy w zawodzie albo tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 7 lat pracy w zawodzie),
  3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
  4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  6. zaświadczenie o niekaralności,
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego.

Dokumenty, o których mowa w pkt 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginał  dokumentów.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają dokumenty do Dyrektora Regionalnego Szpitala
w Kołobrzegu. Kandydat na kopercie umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu”

Dokumenty należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to październik 2016 r. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu będą udostępniane kandydatom w sekretariacie szpitala, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. (94) 35 30 201.

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (94) 35 30 201.