Leczenia Bólu

Gabinet nr 34

Przyjmuje lekarz specjalista neurolog.

Rejestracja:

Od poniedziałku do piątku od 07.30 do 14.30

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 253

Ga­bi­net nr 17, 19

Przyj­mu­je le­karz spe­cja­li­sta anestezjolog.

Re­je­stra­cja:

Od po­nie­dział­ku do piąt­ku od 08.00 do 13.30

Oso­bi­ście lub pod nu­me­rem te­le­fo­nu 94 35 30 258

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na I piętrze – wejście główne do Szpitala.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.