Chorób Płuc i Gruźlicy

Gabinet nr 08 – Poradnia Chorób płuc i gruźlicy
Gabinet nr 09 – Rejestracja

Przyjmują specjaliści pediatrii, pulmonologii, alergologii dla dzieci i chorób płuc dla dorosłych.

Rejestracja:

Od poniedziałku do piątku od 07.30 do 14.35

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 260 oraz 94 35 30 261

Po­rad­nia Cho­rób Płuc i Gruź­li­cy świad­czy usłu­gi dla:

– dzie­ci: od poniedziałku do czwartku w godz. od 08:00 do 14:30
– osób do­ro­słych: od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 14:30

W ra­mach po­rad­ni wy­ko­nu­je­my m.in.: testy skór­ne aler­gicz­ne, spi­ro­me­trię i kom­plek­so­we ba­da­nia czynno­ści płuc, dia­gno­sty­kę róż­ni­co­wą aler­gii po­kar­mo­wych, im­mu­no­te­ra­pię swo­istą (od­czu­la­nie).

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na I piętrze – wejście główne do Szpitala.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.