Oddział Dzienny Psychiatryczny

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,, Feniks” – działa od 2000 r., a od czerwca 2011 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego. Poprzez cyklicznie, rokroczne przystępowanie do konkursów organizowanych przez Samorząd Gminy Miasta Kołobrzeg, Powiatu kołobrzeskiego, Gmin Powiatu Kołobrzeskiego w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie od 2004 r. realizuje działania psychiatrii środowiskowej – edukacyjne, przeciwstygmatyzacyjne, na rzecz zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, kształtowaniu zachowań i stylu życia korzystnego dla zdrowia psychicznego. Stowarzyszenie ściśle realizuje zapisy zawarte w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Główne cele działalności Stowarzyszenia to integracja działań instytucji administracji rządowej i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym  i marginalizacją dla zapewnienia im dostępnych, wielostronnych i nowoczesnych  form opieki i pomocy, stworzyliśmy i nadal rozwijamy nowoczesny  system  psychiatrii środowiskowej na terenie powiatu kołobrzeskiego we współpracy z samorządem,  tworzymy formy pośrednie  wsparcia środowiskowego – Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Klub Pacjenta, Biuro Porad Obywatelskich, Konsultacje w gminach Powiatu Kołobrzeskiego. Współpracujemy z Oddziałem Psychiatrycznym, Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Psychologiczna, Poradnią  Uzależnień  Regionalnego Szpitala  w  Kołobrzegu.

Współpracujemy z samorządem, Ośrodkami Pomocy Społecznej, NGO, Realizujemy Narodowy Program Zdrowia Psychicznego.

W 2009 r przyznano lek. med. Ewie Gizie Ordynatorowi Oddziału Psychiatrycznego prezesowi Stowarzyszenia ,,Feniks’’ Srebrny Krzyża Zasługi za działalność na rzecz osób chorych psychicznie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. za swą działalność na rzecz dzieci otrzymała Order ,,Jordana’’ od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jacek Mieszkowski od 2012 roku – członek Wojewódzkiej Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych powołanej przez  Wojewodę Marcina Zydorowicza.

 • Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych psychicznie -stacjonarny pobyt dla 30 osób – oddziaływanie socjoterapeutyczne i terapeutyczne, rehabilitacja społeczna i reintegracja zawodowa – (zadanie administracji rządowej zlecone przez powiat zgodnie z ustawą ,,O Samorządzie Powiatowym’’- Urząd Wojewódzki od 2003-2013r.
  • Działalność Ośrodka jest jednym z elementów dopełniających system opieki nad pacjentem chorym psychicznie. Po leczeniu stacjonarnym w Oddziale Psychiatrycznym pacjent kierowany jest do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, gdzie podlega terapii indywidualnej i grupowej, rehabilitacji społecznej.
  • Następnym etapem jest terapia społeczna oraz trening umiejętności życiowych w Ośrodku oraz wspieranie go w środowisku, praca z rodziną.
  • Zapewnia to holistyczne podejście do opieki nad chorym psychicznie oraz sprawne przeprowadzenie go przez wszystkie etapy choroby, powrót do pełnienia ról społecznych i zawodowych.
  • Pacjent jest podmiotem działań, a stały kontakt zapewnia możliwość wczesnej interwencji w przypadku nawrotu choroby i niedopuszczenie do ostrych stanów psychiatrycznych wymagających hospitalizacji, praca z rodziną.
 • Klub Pacjenta

Poradnictwo specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz podwójna diagnozą, DDA, zaburzenia wieku dojrzewania – Gmina Miasta Kołobrzeg 2003-2013r.

  • Klub Pacjenta powstał w 1996 r. dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Feniks”, i współpracy z Gminą Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Założeniem Klubu Pacjenta jest prowadzenie terapii grupowej oraz indywidualnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, z podwójną diagnozą oraz ich rodzin.
  • Oferta Klubu Pacjenta przeznaczona jest zarówno dla byłych pacjentów Oddziału Psychiatrycznego, pragnących kontynuować kontakt terapeutyczny nawiązany  w Oddziale, jak i dla osób z zewnątrz, które dla uniknięcia stygmatyzacji nie chcą leczyć się w Poradni Zdrowia Psychicznego. Oferta Klubu Pacjenta obejmuje osoby obciążone chorobą psychiczną, skutkami uzależnienia, źle sytuowane, mające trudność z dotarciem do właściwej opieki zdrowotnej, DDA.
  • Praca w Klubie Pacjenta jest  całoroczna, w miesiącach nieobjętych umową z Urzędem Miasta pracownicy Klubu udzielają porad w ramach pracy społecznej.
  • Finansowanie Gmina Miasto Kołobrzeg.
 • Biuro Porad Obywatelskich

Bezpłatne poradnictwo prawne dla pacjentów i mieszkańców Gmina Miasta Kołobrzeg 2007-2013 r.

  • Celem Biura Porad Obywatelskich jest stworzenie  miejsca gdzie osoby ubogie, chore,  nieporadne życiowo, bezrobotne będą mogły uzyskać bezpłatną pomoc prawna, udzielaną przez przeszkolonych doradców oraz specjalistów z różnych dziedzin – konsultantów BPO.
  • Porady są udzielane w szerokim zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, bezrobocia, a także w sprawach dotyczących niepełnosprawności, kontaktu obywatela z urzędem czy sądem, pozbawienia wolności, spadków, własności, spraw konsumenckich, stosunków międzyludzkich udzielane będą informacje o organizacjach  lub o urzędach właściwych ze względu na kompetencje.
 • Konsultacje specjalistyczne w gminie Kołobrzeg

Wsparcie środowiskowe dla chorych psychicznie, ich rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją – Urząd Gminy Kołobrzeg 2006-2013 r.

  • Środowiskowe oddziaływania terapeutyczne we współpracy z GOPS, szkołą.
  • Celem programu  jest zapewnienie ciągłości terapeutycznej chorym psychicznie i uzależnionym oraz ich rodzinom (współuzależnienie, dzieci alkoholików) udzielenie profesjonalnej pomocy, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym oraz przywracanie umiejętności życiowych i społecznych utraconych w przebiegu choroby lub uzależnienia, a w konsekwencji zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
  • Rehabilitacja społeczna, aktywizacja zawodowa.
  • Poszerzenie wiedzy na temat swoich mechanizmów funkcjonowania, wykorzystanie jej w celu poprawy funkcjonowania indywidualnego rodzinnego i społecznego.
  • Zapobieganie skutkom stresu, profilaktyka chorób psychicznych, uzależnień.
  • Ograniczenie destrukcji i zapobieganie patologii rodziny. 
 • Konsultacje w gminach powiatu kołobrzeskiego

Systematyczne wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina Rymań, Siemyśl.

  • Środowiskowe oddziaływania terapeutyczne we współpracy z GOPS, szkołą.
  • Program ma na celu podniesienie poziomu edukacyjnego w zakresie wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego oraz jego dysfunkcji występującej w postaci zaburzeń psychicznych.
  • Udzielanie wsparcia  osobom z zaburzeniami psychicznymi : depresja, stres, zaburzenia osobowościowe, niedojrzałość emocjonalna, uzależnienia od środków zmieniających świadomość, współuzależnienia,  DDA i inne.
  • Udzielanie i pomoc w przyswajaniu wskazówek dotyczących właściwego rozpoznawania problemu, zwerbalizowanie go przez osobę oczekującą pomocy oraz  stymulowanie w kierunku wewnętrznej motywacji  do podjęcia kroków w stronę wychodzenia z choroby, kryzysu, jak i nauka zachowań konstruktywnych polegająca na wychodzeniu z postawy wycofanej, biernej, na postawę  aktywną wchodzącą w proces zdrowienia.
  • Celem zadania jest przede wszystkim udzielanie porad z psychoedukacji  oraz wsparcie dla  osób chorujących jak też ich rodzinom.
  • Udział w zespołach interdyscyplinarnych w gminach.
  • Propagowanie oddziaływań środowiskowych.
  • Uczestnictwo w realizacji gminnych programów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 • Prowadzenie działań edukacyjnych i organizacji kampanii społecznej na rzecz ograniczenia przemocy w rodzinie.  Gmina Miasto Kołobrzeg 2012-2013 r.

Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

  • Program kierowany jest do mieszkańców Kołobrzegu.
  • Grupą docelową są osoby doświadczające  przemocy domowej, które potrzebują miejsca gdzie będą mogły jawnie mówić o problemie, konfrontować się z nim oraz nabierać umiejętności radzenia sobie ze swoją sytuacją.
  • Psycholog oraz terapeuta przeprowadza  zarówno rozmowy indywidualne, jak i grupowe. (Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej, grupy psychoedukacyjne, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, polityka prorodzinna wspierająca rozwój osobowości.

Od lipca 2011r. jesteśmy właścicielami części dworku i parku  w popegeerowskiej miejscowości Trzynik gm. Siemyśl, powiat Kołobrzeg, 25 km od Kołobrzegu, darowanego Stowarzyszeniu przez gminę Siemyśl.  Pałacyk wymaga gruntownego remontu i adaptacji dla  potrzeb Stowarzyszenia. Miejscowość Trzynik płożona jest na trasie ścieżki rowerowej  oplatającej powiat kołobrzeski, blisko jeziora  Kamic w cichej i spokojnej okolicy.

Pałacyk wybudowany został w  1920 r. Powierzchnia pałacyku wynosi  800m². Własnością Stowarzyszenia jest również otaczający dworek park podworski o powierzchni 2.5 ha. Park podlega konserwatorowi zabytków. W parku znajdują się cenne okazy drzewostanu, który wymaga rewitalizacji.

W 2013 roku Stowarzyszenie uzyskało pieniądze na „Utworzenie Centrum Integracji  Społecznej dla osób niepełnosprawnych psychicznie poprzez remont  i wyposażenie Pałacu w Trzyniku”, w ramach złożenia oferty na konkurs w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” operacji objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″. Centrum Integracji Społecznej spełniające założenia Centrum Zdrowia Psychicznego Narodowego Programu ochrony Zdrowia Psychicznego, gdzie Stowarzyszenie będzie realizowało projekty stworzenia miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych chorujących psychicznie i mieszkańców.