Opieka lekarska

Na pod­sta­wie art. 26 usta­wy z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej

(Dz.U. z 2015 r. poz. 618)

RE­GIO­NAL­NY SZPI­TAL W KO­ŁO­BRZE­GU

z sie­dzi­bą w Ko­ło­brze­gu ul. Ło­pu­skie­go 31-33 ogła­sza

KON­KURS OFERT

w celu za­war­cia umów o udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych przez osoby le­gi­ty­mu­ją­ce się na­by­ciem fa­cho­wych kwa­li­fi­ka­cji do udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych w przed­się­bior­stwie pod­mio­tu lecz­ni­cze­go.

Przed­miot kon­kur­su:

  1. Udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w za­kre­sie ca­ło­do­bo­wej opie­ki le­kar­skiej, porad spe­cja­li­stycz­nych oraz dy­żu­rów me­dycz­nych w od­dzia­łach, izbach przy­jęć, po­rad­niach i pra­cow­niach Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, w spe­cjal­no­ściach: cho­rób we­wnętrz­nych, he­ma­to­lo­gii, neo­na­to­lo­gii, pe­dia­trii, neu­ro­lo­gii, neu­ro­lo­gii dzie­cię­cej, oku­li­sty­ki, oto­la­ryn­go­lo­gii, po­łoż­nic­twa i gi­ne­ko­lo­gii, psy­chia­trii, ra­dio­lo­gii
    i dia­gno­sty­ki ob­ra­zo­wej, rehabilitacji medycznej.
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej na dyżury do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej –POZ,
  3. Udzie­la­nie świad­czeń na sta­no­wi­sku: Ko­or­dy­na­tor Izby Przy­jęć.

Do kon­kur­su mogą przy­stą­pić pod­mio­ty wy­ko­nu­ją­ce dzia­łal­ność lecz­ni­czą.

Kry­te­ria­mi oceny ofert będą:

  1. Cena
  2. Kwa­li­fi­ka­cje ofe­ren­ta
  3. Do­świad­cze­nie w udzie­la­niu świad­czeń

Umowy zo­sta­ną za­war­te na okres do 24 mie­się­cy.

Ofer­ty na­le­ży skła­dać w Dzia­le Ka­dro­wo – Pła­co­wym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu
ul. Ło­pu­skie­go 31-33, pokój 02,03.
w ter­mi­nie do dnia 05.01.2017 r. do godz. 15.00.

Ofer­tę wraz z za­łącz­ni­ka­mi przy­stę­pu­ją­cy do kon­kur­su zo­bo­wią­za­ny jest zło­żyć na for­mu­la­rzu udo­stęp­nia­nym przez Udzie­la­ją­ce­go Za­mó­wie­nia.

Ze „Szcze­gó­ło­wy­mi wa­run­ka­mi kon­kur­su ofert” oraz wzo­rem umowy na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych za­po­zna­wać się bę­dzie można w Dzia­le Ka­dro­wo-Pła­co­wym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, po­czy­na­jąc od dnia opu­bli­ko­wa­nia ogło­sze­nia.

For­mu­la­rze ofert można po­bie­rać w Dzia­le Ka­dro­wo-Pła­co­wym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, po­czy­na­jąc od dnia opu­bli­ko­wa­nia ogło­sze­nia lub ze stro­ny in­ter­ne­to­wej szpi­ta­la:

www.szpital.kolobrzeg.pl w za­kład­ce in­for­ma­cja -> praca

Ogło­sze­nie roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su ofert od­bę­dzie się w sie­dzi­bie Udzie­la­ją­ce­go Za­mó­wie­nia w ter­mi­nie  14 dni od upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert.

Udzie­la­ją­cy Za­mó­wie­nia za­strze­ga sobie prawo do od­wo­ła­nia kon­kur­su ofert w ca­ło­ści lub czę­ści oraz prze­dłu­że­nia ter­mi­nu skła­da­nia ofert i ter­mi­nu ogło­sze­nia roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su ofert.

W toku po­stę­po­wa­nia w spra­wie za­war­cia umowy o udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej, do czasu za­koń­cze­nia po­stę­po­wa­nia, ofe­rent może zło­żyć do Ko­mi­sji umo­ty­wo­wa­ny pro­test w ter­mi­nie 7 dni ro­bo­czych od dnia do­ko­na­nia za­skar­żo­nej czyn­no­ści.

Ofe­rent bio­rą­cy udział w po­stę­po­wa­niu może wnieść do Dy­rek­to­ra Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la
w Ko­ło­brze­gu, w ter­mi­nie 7 dni od dnia ogło­sze­nia o roz­strzy­gnię­ciu po­stę­po­wa­nia, od­wo­ła­nie do­ty­czą­ce roz­strzy­gnię­cia po­stę­po­wa­nia. Od­wo­ła­nie wnie­sio­ne po ter­mi­nie nie pod­le­ga roz­pa­trze­niu.

OGŁO­SZE­NIE Z DNIA 28.11.2016 r.

Warunkipobierz
Ofertapobierz
Umowapobierz