Opieka lekarska 1

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 35/2016

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2015 r. poz. 618)

REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU

z siedzibą w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33

ogłasza

KONKURS OFERT

w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Przedmiot konkursu:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej, porad specjalistycznych oraz dyżurów medycznych w oddziałach, izbach przyjęć, poradniach i pracowniach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w specjalnościach:

anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej (urologia, chirurgia onkologiczna –dodatkowy atut), chorób wewnętrznych, hematologii, kardiologii, neonatologii, pediatrii, neurologii, neurologii dziecięcej, okulistyki (odpowiednie doświadczenie w okulistycznych zabiegach operacyjnych, głównie zaćmy – dodatkowy atut), otolaryngologii, ortopedii i traumatologii (balneologia i medycyna fizykalna – dodatkowy atut), położnictwa i ginekologii, psychiatrii, rehabilitacji medycznej (balneologia i medycyna fizykalna – dodatkowy atut), radiologii i diagnostyki obrazowej.

  1. Udzielanie świadczeń na stanowisku:

– Koordynator Izby Przyjęć

– Lekarz z uprawnieniami do pracy w Dziale Epidemiologii.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Kryteriami oceny ofert będą:

  1. Cena
  2. Kwalifikacje oferenta
  3. Doświadczenie w udzielaniu świadczeń

Umowy zostaną zawarte na okres do 24 miesięcy.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo – Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31-33, pokój 02,03.
w terminie do dnia 10.10.2016 r. do godz. 15.00.

Ofertę wraz z załącznikami przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez Udzielającego Zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, poczynając od dnia opublikowania ogłoszenia.

Formularze ofert można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, poczynając od dnia opublikowania ogłoszenia lub ze strony internetowej szpitala:

www.szpital.kolobrzeg.pl w zakładce informacja -> praca

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia
w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Regionalnego Szpitala
w Kołobrzegu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

OGŁOSZENIE Z DNIA 23.09.2016 r.

Załącznikipobierz