inne zawody medyczne

Na pod­sta­wie art. 26 usta­wy z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej

(Dz.U. z 2015 r. poz. 618)

RE­GIO­NAL­NY SZPI­TAL W KO­ŁO­BRZE­GU

z sie­dzi­bą w Ko­ło­brze­gu ul. Ło­pu­skie­go 31-33

ogła­sza

KON­KURS OFERT

w celu za­war­cia umów o udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych przez osoby le­gi­ty­mu­ją­ce się na­by­ciem fa­cho­wych kwa­li­fi­ka­cji do udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych w przed­się­bior­stwie pod­mio­tu lecz­ni­cze­go.

Przed­miot kon­kur­su:

  1. Udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w Re­gio­nal­nym Szpi­ta­lu w zawodach medycznych: logopedy, psychologa, psychologa klinicznego, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, technika analityki medycznej, elektroradiologa, terapeuty zajęciowego, farmaceuty.

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w oddziale pediatrycznym, neonatologicznym – dyżury stacjonarne.

Do kon­kur­su mogą przy­stą­pić pod­mio­ty wy­ko­nu­ją­ce dzia­łal­ność gospodarczą.

Kry­te­ria­mi oceny ofert będą:

  1. Cena

  2. Kwa­li­fi­ka­cje ofe­ren­ta

  3. Do­świad­cze­nie w udzie­la­niu świad­czeń

Umowy zostaną zawarte na okres 48 miesięcy.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, Łopuskiego 31-33, pok. 02,03 w terminie do dnia 14.11.2016 r. do godz. 15.00.

 

Ofertę wraz z załącznikami przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez Udzielającego Zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, poczynając od dnia opublikowania ogłoszenia.

For­mu­la­rze ofert można po­bie­rać w Dzia­le Ka­dro­wo-Pła­co­wym Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, po­czy­na­jąc od dnia opu­bli­ko­wa­nia ogło­sze­nia lub ze stro­ny in­ter­ne­to­wej szpi­ta­la: www.szpital.kolobrzeg.pl w za­kład­ce in­for­ma­cja -> praca

Ogło­sze­nie roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su ofert od­bę­dzie się w sie­dzi­bie Udzie­la­ją­ce­go Za­mó­wie­nia w ter­mi­nie 14 dni od upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert.

Udzie­la­ją­cy Za­mó­wie­nia za­strze­ga sobie prawo do od­wo­ła­nia kon­kur­su ofert w ca­ło­ści lub czę­ści oraz prze­dłu­że­nia ter­mi­nu skła­da­nia ofert i ter­mi­nu ogło­sze­nia roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su ofert.

W toku po­stę­po­wa­nia w spra­wie za­war­cia umowy o udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej, do czasu za­koń­cze­nia po­stę­po­wa­nia, ofe­rent może zło­żyć do Ko­mi­sji umo­ty­wo­wa­ny pro­test w ter­mi­nie 7 dni ro­bo­czych od dnia do­ko­na­nia za­skar­żo­nej czyn­no­ści.

Ofe­rent bio­rą­cy udział w po­stę­po­wa­niu może wnieść do Dy­rek­to­ra Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, w ter­mi­nie 7 dni od dnia ogło­sze­nia o roz­strzy­gnię­ciu po­stę­po­wa­nia, od­wo­ła­nie  do­ty­czą­ce roz­strzy­gnię­cia po­stę­po­wa­nia. Od­wo­ła­nie wnie­sio­ne po ter­mi­nie nie pod­le­ga roz­pa­trze­niu.

OGŁO­SZE­NIE Z DNIA 28.10.2016 r.

Załącznikipobierz.