Informacja o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”

Informujemy o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.”Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie). Beneficjentem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, a Regionalny Szpital w Kołobrzegu jest jednym z partnerów Projektu.

Całkowita wartość projektu zgodnie z decyzją nr RPZP.09.10.00-32-002/18-00, zawartą w dniu 21 listopada 2018 roku 39 992 441,92 zł, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 33 993 575,56 zł 85,00%
Budżet Państwa 3 999 244,19 zł 10,00%
Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę (WZP) 1 000 000,00 zł 2,50%
Środki SPZOZ 999 622,17 zł 2,50%

Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez jednostki medyczne biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.

Więcej na ten temat pod linkiem http://wzp.pl/zachodniopomorskie-e-zdrowie