Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Zachodniopomorskie e-Zdrowie RPZP.09.10.00-32-0002/18-00

 

Informujemy o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.”Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie). Beneficjentem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, a Regionalny Szpital w Kołobrzegu jest jednym z partnerów Projektu.

Całkowity koszt realizacji zadania: 47 318 365,49 zł, w tym:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020:  34 353 392,91 zł
 • Budżet Państwa: 3 130 916,84 zł
 • Budżet Województwa: 2 005 213,90 zł
 • Środki własne SPZOZ: 7 828 841,84 zł

Projekt realizowany jest przez jednostki związane Umową o Partnerstwie, tj.: Województwo Zachodniopomorskie oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie:

1. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie – partner projektu,
2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – partner projektu,
3. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie” – partner projektu,
4. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – partner projektu,
5. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie – partner projektu,
6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – partner projektu,
7. Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika – partner projektu,
8. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – partner projektu,
9. Regionalny Szpital w Kołobrzegu– partner projektu,
10. SP ZOZ Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie – partner projektu,
11. Szpital Uzdrowiskowy "Willa Fortuna"- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu – partner projektu,
12. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie – partner projektu,
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie – partner projektu.

Celem projektu jest realizacja niezbędnych działań w podmiotach leczniczych umożliwiających wdrożenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie  na rzecz pacjentów i personelu medycznego oraz ich integracja z systemami centralnymi e-zdrowia.

Informacji o Projekcie udziela:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zdrowia
Biuro ds. e-Zdrowia
ul. Piłsudzkiego 40, 70-421 Szczecin
e-mail: e-zdrowie@wzp.pl, tel. 91 45 28 692
www.wz.wzp.pl
www.rpo.wzp.pl

Więcej na ten temat pod linkiem: https://wz.wzp.pl/zachodniopomorskie-e-zdrowie

Projekt „Zachodniopomorskie E-Zdrowie”

W wyniku zakończenia realizacji projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie" w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu osiągnięto wiele pozytywnych efektów bardzo ważnych zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej szpitala.

Modernizacja sieci teleinformatycznej i serwerowni, rozbudowa infrastruktury serwerowej i macierzowej wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym pozwoliła na efektywne i bezpieczne wykorzystywanie szpitalnych systemów informatycznych, które w dzisiejszych czasach są niezbędne do prowadzenia procesów leczniczych u pacjentów.

Dzięki stworzeniu odpowiedniej bazy sprzętowej i wdrożeniu dotychczas nie wykorzystywanych lub wykorzystywanych tylko w ograniczonym zakresie modułów oprogramowania SSI, takich jak:

 1. Zakład Rehabilitacji – możliwe było efektywniejsze planowanie zabiegów dla pacjentów, usprawnienie pracy rehabilitantów, rezygnacja z dokumentacji papierowej;
 2. Blok Operacyjny – usprawnił planowanie zabiegów, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie sal operacyjnych na blokach, lepsze zarządzanie kadrą medyczną pracującą na blokach, a przez bezpośrednią obecność protokołów operacyjnych w systemie informatycznym szpitala, łatwiejsza ich analiza usprawniająca proces leczniczy pacjenta;
 3. E-ZLA i e-Skierowania zintegrowane z systemami informatycznymi ZUS, dostępne bezpośrednio ze szpitalnego systemu informatycznego usprawniły i skróciły czas wytworzenia zwolnienia lekarskiego, skierowania na dalsze leczenie, środki zaopatrzenia ortopedycznego, okulary itp. Dzięki temu zaraz po ich wytworzeniu są one dostępne w systemach ZUS, a tym samym u innych podmiotów, które je wykorzystują. Pacjent nie musi już posługiwać się dokumentacją papierową, która często była mało czytelna oraz łatwa do zagubienia;
 4. E-Rejestracja lokalna na stronie szpitala i e-Powiadomienia umożliwiające poprzez stronę internetową szpitala rejestrację na określony termin do poradni specjalistycznej, a przy zbliżającej się wizycie otrzymanie drogą elektroniczną przypomnienia z zaproszeniem do poradni. Dzięki temu pacjenci nie muszą osobiście stawiać się w szpitalu lub drogą telefoniczną uzgadniać terminu wizyty;
 5. Zdarzenia medyczna i EDM (Elektroniczna dokumentacja Medyczna) - poprawiła opiekę nad pacjentem. Kadra medyczna ma dostęp do informacji o pacjentach w czasie rzeczywistym, w tym historii medycznej, wyników testów i informacji o lekach. Ten dostęp w czasie rzeczywistym umożliwia lekarzom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących opieki nad pacjentem, co skutkuje lepszymi wynikami i bardziej spersonalizowanymi planami leczenia. EDM poprawiła dokładność informacji o pacjencie poprzez zmniejszenie potencjalnego błędu ludzkiego związanego z systemami papierowymi. EDM ułatwia kadrze medycznej śledzenie zmian w danych pacjentów, co skutkuje bardziej dokładnymi i aktualnymi zapisami. EDM umożliwia pacjentom i pracownikom służby zdrowia dostęp do informacji zdrowotnych w dowolnym miejscu i czasie. Dostęp ten umożliwia kadrze medycznej podejmowanie świadomych decyzji dotyczących opieki nad pacjentem i umożliwia pacjentom bardziej aktywną rolę w ich opiece zdrowotnej. EDM poprawia również bezpieczeństwo pacjentów, zmniejszając liczbę błędów i poprawiając dokładność informacji o pacjencie. EDM pomaga w zapobieganiu niepożądanym zdarzeniom związanym z lekami, ostrzegając personel medyczny o potencjalnych interakcjach lekowych i alergiach.

Reasumując:

Elektroniczna wymiana informacji w opiece zdrowotnej przynosi szereg korzyści, w tym obniżenie kosztów funkcjonowania systemu zdrowia i oszczędności dla pacjentów. Przejście od tradycyjnych, papierowych dokumentów medycznych do cyfrowych rozwiązań może znacząco poprawić efektywność całego systemu opieki zdrowotnej.

Obniżenie kosztów administracyjnych: Elektroniczna wymiana danych eliminuje konieczność drukowania, przechowywania i przesyłania dokumentów papierowych. To ogranicza koszty związane z utrzymaniem papierowej dokumentacji oraz pracą biurową związaną z jej przetwarzaniem.

Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań: Dzięki elektronicznej wymianie danych, wyniki badań mogą być przekazywane między jednostkami szpitalnymi błyskawicznie, co skraca czas oczekiwania pacjentów na diagnozę i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

Unikanie powtórnych badań: Lekarz mający dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta może sprawdzić historię jego badań, unikając konieczności powtarzania tych samych procedur diagnostycznych, co prowadzi do oszczędności zarówno czasu, jak i kosztów dla systemu zdrowia.

Poprawa koordynacji opieki: Dzięki dostępowi do pełnej historii medycznej pacjenta, różni specjaliści i lekarze pierwszego kontaktu mogą lepiej koordynować opiekę nad pacjentem, unikając powtórzeń i błędów w leczeniu.

Oszczędności dla pacjentów: Dostęp do własnej dokumentacji medycznej poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) eliminuje konieczność wielokrotnego dostarczania dokumentów papierowych przy każdej wizycie u lekarza czy w szpitalu. Ponadto, możliwość porównywania wyników badań między różnymi placówkami medycznymi pozwala pacjentom świadomie wybierać najlepsze dla siebie rozwiązania lecznicze, co może prowadzić do ograniczenia kosztów opieki zdrowotnej.

W rezultacie, elektroniczna wymiana informacji w opiece zdrowotnej przyczynia się do usprawnienia całego systemu, zapewniając oszczędności zarówno dla instytucji medycznych, jak i pacjentów, a także poprawiając jakość świadczonej opieki zdrowotnej.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-18 00:28przez:
Opublikowano:0000-00-00 14:06przez:
Zmodyfikowano:2024-04-23 12:07przez: Gracjan Tyczyński
Podmiot udostępniający: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Odwiedziny:10816

Rejestr zmian

 • [2024-04-23 12:07:49]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2024-02-14 11:47:19]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2024-02-06 08:55:30]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2024-02-06 08:51:12]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2024-02-06 08:50:24]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2021-12-18 00:28:16]Informacja o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”