Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego

Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na stanowisko:

  • Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego – diagnostę laboratoryjnego, specjalistę z mikrobiologii medycznej

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o przed­ło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych w sie­dzi­bie Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, ul. Ło­pu­skie­go 31-33 lub na adres e-ma­il:

kancelaria@szpital.kolobrzeg.pl, se­kre­ta­riat@​szpital.​kolobrzeg.​pl lub el­zbie­ta.​zakrzewska2@​szpital.​kolobrzeg.​pl

W przy­pad­ku pytań za­pra­sza­my do kon­tak­tu z Dy­rek­cją Szpi­ta­la pod nr tel. 943530201 oraz Kierownikiem Laboratorium Mikrobiologicznego pod nr tel. 94 35 30 359.

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych:

„Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w ofer­cie pracy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji przez Re­gio­nal­ny Szpi­tal w Ko­ło­brze­gu (zgod­nie z  usta­wą z dn. 10.05.2018 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych” Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, t.j.)”.