Informacja – szczepienia na grypę

Wpis utworzony przez środa, 20 października, 2021

Regionalny Szpital w Kołobrzegu od dnia 22 października 2021 r. zaprasza na szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej:

 1. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 3. osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 4. nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 5. studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów;
 6. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne;
 7. osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 8. pacjentów: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej;
 9. osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 10. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 11. funkcjonariuszy albo żołnierzy oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 12. Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 13. osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Szczepienia będą wykonywane przy użyciu szczepionki przeciwko grypie dedykowanej na sezon 2021/2022.

Szczepienia będą realizowane w punkcie szczepień Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 14:30.

Osoba zgłaszająca się do punktu szczepień powinna posiadać ze sobą dowód osobisty.

Rejestracji można dokonać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 (nr tel. 536 328 727).