Dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg

Wpis utworzony przez wtorek, 29 sierpnia, 2017

W dniu 08 sierpnia 2017 roku za­war­to umowę na udzie­le­nie do­ta­cji ce­lo­wej z Gminy Miasto Ko­ło­brzeg dla Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la prze­zna­czo­ną na re­ali­za­cję za­da­nia w ra­mach Miej­skie­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki  i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Al­ko­ho­lo­wych w 2017 roku.

 

Do­ta­cje prze­zna­czo­no dla:
Dzien­ne­go Od­dzia­łu Psy­chia­trycz­ne­go – 5 000,00 zł.
Od­dzia­łu Psy­chia­trycz­ne­go (ca­ło­do­bo­we­go) – 5 000,00 zł.
Od­dzia­ły, w któ­rych prze­by­wa­ją pa­cjen­ci po upo­je­niu al­ko­ho­lo­wym – 30 000,00 zł.

W 2017 roku do­ta­cja na Od­dział Psy­chia­trycz­ny miała na celu wspar­cie i re­ha­bi­li­ta­cję pacjen­tów uza­leż­nio­nych prze­by­wa­ją­cych na le­cze­niu w Od­dzia­le Psychiatrycznym.  Dzięki po­mo­cy ze stro­ny Gminy Mia­sto Ko­ło­brzeg za­ku­pio­no ma­te­ria­ły do te­ra­pii za­ję­cio­wej, ar­ty­ku­ły hi­gie­nicz­ne oraz do­po­sa­żo­no od­dział w drob­ny sprzęt ułatwia­ją­cy opie­kę nad pa­cjen­ta­mi.

Dzien­ny Od­dział Psy­chia­trycz­ny otrzy­mał do­ta­cję z prze­zna­cze­niem na psy­cho­edu­ka­cję, za­po­bie­ga­nie na­wro­tom cho­ro­by, po­pra­wę ja­ko­ści funk­cjo­no­wa­nia spo­łecz­ne­go cho­rych z po­dwój­ną dia­gno­zą. W ra­mach tre­nin­gu umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych za­ku­pio­no ar­ty­ku­ły spo­żyw­cze  oraz środ­ki czy­sto­ści.  Za­ku­pio­no ma­te­ria­ły do te­ra­pii za­ję­cio­wej, do­po­sa­żo­no od­dział w sprzęt.

Za­ku­pio­ne ar­ty­ku­ły z do­ta­cji wpły­wa­ją na  kom­fort i sa­mo­po­czu­cie pa­cjen­tów przebywają­cych w Od­dzia­le Psy­chia­trycz­nym i Dzien­nym Od­dzia­le Psy­chia­trycz­nym co prze­kła­da się  na szyb­szy po­wrót do zdro­wia i ro­dzi­ny.

Ma­te­ria­ły za­ku­pio­ne w ra­mach pro­gra­mu zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne do wy­ko­ny­wa­nia prac dydak­tycz­nych, ar­ty­stycz­nych i przed­mio­tów co­dzien­ne­go użyt­ku oraz wy­stro­ju wnę­trza przez osoby z po­dwój­na dia­gno­zą. Celem jest ak­ty­wi­za­cja pa­cjen­tów  w ob­sza­rze funkcjo­no­wa­nia po­znaw­cze­go, wzmoc­nie­nie po­czu­cia wła­snej war­to­ści, ak­cep­ta­cji – działa­nia prze­ciw­dzia­ła­ją­ce styg­ma­ty­za­cji i wy­klu­cze­nia spo­łecz­ne­go. Od­bu­do­wy­wa­nie potrzeb es­te­tycz­nych u pa­cjen­tów cho­rych psy­chicz­nie. Po­zwo­lą na szyb­szy po­wrót do zdro­wia.

Od­dzia­ły, w któ­rych prze­by­wa­ją pa­cjen­ci w upo­je­niu al­ko­ho­lo­wym po­zy­ska­ne środ­ki przezna­czy­ły na udzie­la­nie wcze­snej spe­cja­li­stycz­nej po­mo­cy me­dycz­nej pa­cjen­tom pod wpły­wem al­ko­ho­lu i środ­ków odu­rza­ją­cych, w tym zakup ar­ty­ku­łów hi­gie­nicz­nych, czystościo­wych, pie­lę­gna­cyj­nych.