207. Przesiewowe badania okulistyczne prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy i Miasta Kołobrzeg

Wpis utworzony przez poniedziałek, 21 listopada, 2016

W dniu 18 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się spotkanie podczas, którego podsumowano realizowane od czerwca br. przesiewowe badania wzroku wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kołobrzeg  oraz omówiono rozpoczęty program badań wśród uczniów szkół znajdujących się na terenie Miasta Kołobrzeg.

Powyższe przedsięwzięcie rozpoczęto z ini­cja­ty­wy Pre­zy­den­ta Mia­sta Ko­ło­brzeg, Wójta Gminy Ko­ło­brzeg oraz Dy­rek­cji i le­ka­rzy oku­li­stów Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu. Do re­ali­za­cji tego za­da­nia Re­gio­nal­ny Szpi­tal w Ko­ło­brze­gu otrzy­mał środ­ki fi­nan­so­we w wy­so­ko­ści  50.000,00 zł od Mia­sta oraz 10.000,00 zł od Gminy na zakup spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu, który umoż­li­wi wy­ko­ny­wa­nie badań prze­sie­wo­wych i dia­gno­stycz­nych wśród uczniów szkół pod­sta­wo­wych.

Ba­da­nie obej­mu­je przed­mio­to­we ba­da­nie oku­li­stycz­ne w tym ocenę ostro­ści wzro­ku, wi­dze­nie barw, wi­dze­nie kon­tra­sto­we, wi­dze­nie obu­ocz­ne a także ocenę bu­do­wy ana­to­micz­nej usta­wie­nie oczu, zeza itp. Ba­da­nie to jest nie­in­wa­zyj­ne. W przy­pad­ku stwier­dze­nia wady wzro­ku prze­pro­wa­dzo­na zo­sta­je dal­sza dia­gno­sty­ka wraz z wy­pi­sa­niem oku­la­rów oraz wska­za­niem od­po­wied­nich za­le­ceń  a także ad­no­ta­cją w ksią­żecz­ce zdro­wia dziec­ka. Po­wyż­sze ba­da­nia spe­cja­li­stycz­ne wy­ko­ny­wa­ne są przez ze­spół le­ka­rzy oku­li­stów Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Koło­brze­gu pod kie­row­nic­twem Or­dy­na­to­ra Od­dzia­łu Oku­li­stycz­ne­go lek. Wie­sła­wa Kisz­czyń­skie­go.

Ba­da­nia roz­po­czę­to w czerw­cu tego roku w szko­łach gmin­nych (Dźwi­rzy­no, Drzo­no­wo)gdzie spo­śród 300 prze­ba­da­nych uczniów aż po­ło­wa (55,5% ba­da­nych) zo­sta­ła za­kwa­li­fi­ko­wa­na do dal­szej dia­gno­sty­ki z uwagi na wy­kry­te wady wzro­ku. W chwi­li obec­nej trwa­ją ba­da­nia w szko­łach na te­re­nie Mia­sta Ko­ło­brzeg.

Szkoła Liczba osób Przebadano Bez uwag Do dalszej diagnostyki
Dźwirzyno Szkoła Podstawowa 126 104 42 62
Dźwirzyno Gimnazjum 59 50 23 27
Dźwirzyno ogółem 185 154 65 89
Drzonowo Szkoła Podstawowa 192 151 65 86
Drzonowo Gimnazjum 68 48 27 21
Drzonowo Ogółem 260 199 92 107
Razem 465 353 157 196

Pro­gram oku­li­stycz­ne­go ba­da­nia prze­sie­wo­we­go:

  • Szko­ła nr 4 07.11.2016-09.12.2016
  • Szko­ła nr 6 09.01.2017- 03.02.2017
  • Pry­wat­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa „Mor­ska Kra­ina” 06.02.2017-10.02.2017
  • Szko­ła nr 8 27.02.2017-17.03.2017
  • Szko­ła nr 5 20.03.2017-03.04.2017