172. Obchody Światowego Dnia Serca – pt. „Miej serce dla serca” 27 września 2015 r.

Wpis utworzony przez poniedziałek, 28 września, 2015

Uro­czy­stość Ob­cho­dów Świa­to­we­go Dnia Serca w Ko­ło­brze­gu ob­cho­dzo­na jest od 13 lat w każdą ostat­nią nie­dzie­lę wrze­śnia. Świa­to­wy Dzień Serca jest przed­się­wzię­ciem mię­dzy­na­ro­do­wym za­ini­cjo­wa­nym przez World Heart Fe­de­ra­tion z udzia­łem WHO, UNE­SCO i UNI­CEF’u. Cen­tral­ne ob­cho­dy od­by­wa­ją się co roku jed­no­cze­śnie w ponad 100 kra­jach na całym świe­cie.

Głów­ną ideą ob­cho­dów jest upo­wszech­nia­nie pod­sta­wo­wej wie­dzy o scho­rze­niach serca i na­czyń krwio­no­śnych oraz o moż­li­wo­ściach ich le­cze­nia i pro­fi­lak­ty­ki. Te­go­rocz­na XIII edy­cja uro­czy­sto­ści po­świę­co­na jest przede wszyst­kim pro­mo­cji zdro­we­go stylu życia.

Uro­czy­stość po­pro­wa­dzi­li lek. Roman Ron­kow­ski Or­dy­na­tor Od­dzia­łu Kar­dio­lo­gicz­ne­go oraz Zbi­gniew Miesz­czak Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Serce – Sercu”.

Najważniejszym punk­tem uro­czy­sto­ści była ce­re­mo­nia wrę­cze­nia sta­tu­etek zło­tych serc.

Sta­tu­et­ki otrzy­ma­li:

  1. Wanda Przybylska – Stowarzyszenie kołobrzeskich „Sybiraków”.
  2. Katarzyna Piechowiak – Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem.

Ogromną niespodziankę sprawiło stowarzyszenie działające na rzecz promocji i profilaktyki chorób serca w Szczecinku wręczając złote serce Panu Zbigniewowi Mieszczakowi za całokształt działalności prozdrowotnej oraz ogromne zaangażowanie.

Obchodom Światowego Dnia Serca towarzyszyły wykłady edukacyjne poświęcone tematyce zdrowego stylu odżywiania oraz wypływu aktywności fizycznej na układ krążenia i pracę serca.       

Obowiązkowym punktem obchodów był również występ artystyczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Piosenki Żołnierskiej z Kołobrzegu.      

Licz­nie przy­by­li go­ście wzię­li udział w bez­płat­nych ba­da­niach kon­tro­l­nych m.​in. po­miar cukru i cho­le­ste­ro­lu, po­miar he­mo­glo­bi­ny, po­miar ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i wagi ciała, BMI, po­ra­dy le­ka­rzy spe­cja­li­stów kar­dio­lo­gów oraz dia­be­to­lo­ga. W tegorocznym spotkaniu można było również zmierzyć wiek serca za pomocą specjalistycznego aparatu.