169. Piknik pt. Morze Zdrowia –05 września 2015 roku

Wpis utworzony przez poniedziałek, 7 września, 2015

W dniu 05 wrze­śnia br. w Ko­ło­brze­gu obyło się VI Forum Sa­mo­rzą­do­we pod nazwą „Morze Zdro­wia” or­ga­ni­zo­wa­ne przez Urząd Marszałkowski Wo­je­wódz­twa Za­chod­nio­po­mor­skiego. Pod­czas tego wydarzenia Re­gio­nal­ny Szpi­tal w Ko­ło­brze­gu ofe­ro­wał sze­ro­ki za­kres usług reali­zo­wa­nych w ra­mach pro­mo­cji i pro­fi­lak­ty­ki zdro­wia.

Udzie­la­no porad me­dycz­nych, w za­kre­sie któ­rych dokonywano po­mia­rów po­zio­mu cukru we krwi, po­mia­rów ci­śnie­nia krwi, udzie­la­no porad do­ty­czą­cych nadciśnienia i cukrzy­cy a także wręcza­no bro­szu­ry i ulot­ki wy­ko­na­ne przez kadrę me­dycz­ną szpi­ta­la. Przeprowa­dza­no konsul­ta­cje die­te­tycz­ne oraz ob­li­cza­no BMI a także wrę­cza­no bro­szu­ry i ulot­ki doty­czą­ce diet i zdro­we­go stylu życia.

Szpi­tal spo­tkał się z wie­lo­ma sło­wa­mi uzna­nia od osób uczest­ni­czą­cych w w/w przedsięwzięciu.