164. Posiedzenie Rady Społecznej Regionalnego Szpitala

Wpis utworzony przez wtorek, 21 kwietnia, 2015

W dniu  21 kwietnia 2015  roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia Dyrektor Szpitala Jerzy Piwowarczyk uzasadnił treść kolejno omawianych uchwał, które Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie:

  1. Uchwała nr 1/I/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu za 2014 rok.
  2. Uchwała nr  2/I/2015 w sprawie  wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2015 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
  3. Uchwała nr 3/I/2015 w sprawie wyrażenia opinii do planu inwestycji oraz planu zakupów aparatury medycznej i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu.
  4. Uchwała nr 4/I/2015 w sprawie   opinii   o   uzyskaniu   dotacji   przez  Regionalny   Szpital  w Kołobrzegu z   PFRON na  dofinansowanie projektu   pn.:  „Doposażenia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.
  5. Uchwała nr 5/I/2015 w sprawie wydania opinii dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci aparatury medycznej.
  6. Uchwała nr  6/I/2015 w sprawie przedstawienia opinii do zmian w Statucie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
  7. Uchwała nr 7/I/2015 w sprawie wniosku o przyznanie Dyrektorowi Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu nagrody rocznej za 2014 rok.