159. 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Wpis utworzony przez wtorek, 24 lutego, 2015

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych.
Smutek, przygnębienie są emocjami, których doświadcza każdy człowiek wielokrotnie w trakcie swojego życia. Ich pojawienie się nie zawsze związane jest z depresją.
Rozpoznać to zaburzenie można dopiero, gdy stanom obniżonego nastroju towarzyszą dodatkowo inne objawy m.in. poczucie braku energii, niemożność przeżywania radości, niska ocena własnej wartości oraz gdy trwają odpowiednio długo, tzn. ponad 2 tygodnie.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych w rozdziale F „Zaburzenia psychiczne i zachowania” szczegółowo opisuje jakościowo i ilościowo objawy, które są wystarczające do rozpoznania depresji.
W praktyce lekarskiej zaburzenie to jest jednym z najczęściej występujących schorzeń psychicznych. Na depresję chorują zarówno kobiety jaki mężczyźni. Najczęściej chorują osoby w wieku pomiędzy 15, a 30 rokiem życia. Nie można wykluczyć również osób w innym wieku, gdyż na depresję chorują zarówno dzieci jaki osoby w wieku podeszłym. Zgodnie z statystykami najczęściej chorują osoby w wieku około 30 roku życia oraz 60 roku życia.

Pa­mię­taj, że nigdy nie je­steś sam. W chwi­li po­gor­sze­nia sa­mo­po­czu­cia, w chwi­lach zwątpienia w sie­bie i sens swo­je­go życia cze­ka­my na Cie­bie w dni po­wsze­dnie w Po­rad­ni Psy­cho­lo­gicz­nej, Po­rad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu a także co­dzien­nie po go­dzi­nie 18:00 oraz w nie­dzie­le i świę­ta w Pod­sta­wo­wej Opie­ce Zdrowot­nej gdzie uzy­skasz od­po­wied­nią pomoc le­ka­rzy spe­cja­li­stów i psy­cho­lo­gów.