134. Audyt zewnętrzny ISO IEC 27001

Wpis utworzony przez czwartek, 12 czerwca, 2014

W dniach 09-10 czerwca 2014 roku w Re­gio­nal­nym Szpi­ta­lu w Ko­ło­brze­gu prze­pro­wa­dzono audyt ze­wnętrz­ny obej­mu­ją­cy Sys­tem Za­rzą­dza­nia Bezpieczeństwem Informacji.

Niezależny Au­dy­to­r Eks­per­t spółki Dekra Certification  do­ko­nał ana­li­zy zgod­no­ści systemu z nor­mą ISO IEC 27001:2005. Audyt  za­koń­czył się wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym.