Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarza psychiatrę

Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarza psychiatrę do pracy w Oddziale Psychiatrycznym i Poradni Zdrowia Psychicznego

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych w Dzia­le Kadr i Płac Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu (tel. 094 35 30 210 lub  094 35 30 224) lub kie­ro­wać na adres e-ma­il: ha­li­na.olech@szpital.kolobrzeg.pl lub el­zbie­ta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych:

„Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji w RS Ko­ło­brzeg (zgod­nie z usta­wą z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883)”

Adres za­kła­du:
Re­gio­nal­ny Szpi­tal
ul. Ło­pu­skie­go 31- 33
78-100 Ko­ło­brzeg