Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni lekarza – specjalistę w dziedzinie okulistyki z doświadczeniem operacyjnym do pracy w oddziale i poradni

Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Wy­ma­ga­ne jest doświadczenie w operacjach zaćmy.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o przed­ło­że­nie CV i li­stów motywacyjnych
w siedzibie Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu, ul. Ło­pu­skie­go 31-33 lub na adres e-ma­il:

holech@szpital.kolobrzeg.pl se­kre­ta­riat@​szpital.​kolobrzeg.​pl el­zbie­ta.​zakrzewska@​szpital.​kolobrzeg.​pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Haliną Olech Z-cą  Dyrektora ds. Lecznictwa, nr tel. 943530207.

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z  ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych” Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, t.j.)”.